Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

19 Φεβρουαρίου 2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας  

Θέμα: Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις  


 Στις 23 Ιανουαρίου 2013,  στο ΦΕΚ Α’ 16 δημοσιεύθηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4109 με γενικό τίτλο «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.»
Με βάση το άρθρο 9 παρ.3 περίπτωση (α) του συγκεκριμένου νόμου:
«Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Δράμας», το οποίο φέρει ως παράρτημά του το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Καβάλας», δυνάμει του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Δράμας», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Καβάλας» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ενώ η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» είναι ο Δήμος Καβάλας. 
 Έκτοτε, ο νέος αυτός φορέας, αντιμετωπίζοντας ένα τεράστιο έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού, έχει σχεδόν αφεθεί να λειτουργεί βασιζόμενος στη φιλοτιμία και την εργασιακή ευσυνειδησία των  ελάχιστων μονίμων,  και  αυτών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργαζομένων του.
 Χαρακτηριστικά αναφέρεται , ότι τα  40  παιδιά του Παραρτήματος του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Καβάλας εξυπηρετούν μόνο δύο μόνιμες επιμελήτριες (από τις οποίες η μία είναι άρρωστη) και  τα  50 παιδιά του Παραρτήματος του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δράμας μόνον με μία μόνιμη επιμελήτρια. Οι όποιες προσπάθειες καταβάλουν οι επικουρικοί συμβασιούχοι των δύο αυτών  Παραρτημάτων  (με 8μηνες συμβάσεις εργασίας) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν, στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Παρουσιάζεται δε το φαινόμενο, από τη  λήξη των συμβάσεων αυτών μέχρι να ολοκληρωθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες για την υπογραφή νέων συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού, να μην υπάρχει κανένα επικουρικό  προσωπικό. 
 Επισημαίνεται,  ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα παιδιά αυτά έχουν αντιμετωπίσει εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στα πιο δύσκολα και με καταλυτικό αποτέλεσμα στην ψυχοσύνθεσή τους χρόνια. Λόγω δε αυτού του γεγονότος, η φροντίδα που τους παρέχεται θα έπρεπε να έχει ως ύψιστο καθήκον την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία με την ενηλικίωσή τους. Αυτό προϋποθέτει την συνεχή και με απόλυτα εξειδικευμένο τρόπο φροντίδα τους από μόνιμο προσωπικό, ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατό περισσότερο φαινόμενα περαιτέρω επιβάρυνσης της ψυχολογίας τους. Τα παιδιά αυτά, λόγω της έλλειψης αυτούσιας της γονικής μέριμνας, θεωρούν το προσωπικό ως «γονείς» τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τους αποκαλούν έτσι. Δε νοείται λοιπόν όχι μόνο να υπάρχουν κενά στο εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για το συγκεκριμένο λειτούργημα, πόσο μάλλον τα κενά αυτά να καλύπτονται από συμβασιούχους οι οποίοι, όσο φιλότιμες προσπάθειες κι αν καταβάλουν, μόλις τα παιδιά «δένονται» μαζί τους, αυτοί θα πρέπει να αποχωρούν διότι έχει λήξει η σύμβασή τους.

  Τονίζεται δε το γεγονός,  ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως μέριμνα όσον αφορά τη στέγαση και την περαιτέρω εν γένει φροντίδα και προστασία των παιδιών τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (έχουν συμπληρώσει δηλαδή το ηλικιακό όριο με βάση το οποίο φιλοξενούνται στα Κέντρα Προστασίας), με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της στροφής τους σε παραβατικές συμπεριφορές.
 Ουσιαστικά και τυπικά δηλαδή, δεν εκπληρώνονται «Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω ΦΕΚ.
 Υπενθυμίζεται , ότι στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ.  Α’ 207 της 2ας Οκτωβρίου 2006 δημοσιεύθηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 3491 με γενικό τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
 Στο «Κεφάλαιο Τέταρτο - Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων δημόσιας διοίκησης» στο άρθρο 10 με τίτλο «Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων» στην παρ. 1 γίνεται γνωστό ότι «Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994, να καλύπτονται με άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της περιοχής του ίδιου νομού, επί επταετία τουλάχιστον. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Είναι στις προθέσεις του υπουργείου σας να καλύψει με μόνιμο προσωπικό όλα τα ανωτέρω παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτά αναφέρονται στο Ν. 4109 στο άρθρο 9 παρ. 3 του ΦΕΚ Α’ 16 της 23ης/01/2013, σύμφωνα με τις ανάγκες τους  ; Εάν ναι πότε και με τι αριθμό προσωπικού ; Εάν όχι, γιατί ;
Μπορεί να υπάρξει εφαρμογή του άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3491 του ΦΕΚ Α’ 207 της 2ας/10/2006 στην περίπτωση αυτή ;
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο σας , ώστε να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα των παιδιών , που λόγω της ηλικίας τους δεν μπορούν πλέον να φιλοξενούνται στα Κέντρα Προστασίας του Παιδιού, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της ενδεχόμενης παραβατικής συμπεριφοράς τους  ;
Είναι στα σχέδια του υπουργείου σας, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και με δεδομένη την ύπαρξη των μαθησιακών προβλημάτων που σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά, να υπάρξει ειδική μοριοδότηση σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων κοινωνικών ομάδων, για τη διευκόλυνση της  πρόσβασής τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ;

   Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής Ν. Σερρών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, σκέψεις, απόψεις και άρθρα, πολιτικού, και όχι μόνο, περιεχομένου. Παρακαλώ θερμά, σε περίπτωση σχολίων να αποφεύγετε τη χρήση βωμολοχιών ή άλλων προσβλητικών παρατηρήσεων