Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Το πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο της απόφασης του Eurogroup και η μετάφρασή του27 November 2012

Eurogroup statement on Greece

The Eurogroup recalls that a full staff-level agreement has been reached between Greece and the Troika on updated programme conditionality and that, according to the Troika, Greece has implemented all agreed prior actions.
The Eurogroup in particular welcomes the updated assessment of the Troika that Greece has implemented in a satisfactory manner a wide ranging set of reforms, as well as the budget for 2013 and an ambitious medium term fiscal strategy 2013-16.

The Eurogroup noted with satisfaction that the updated programme conditionality includes the adoption by Greece of new instruments to enhance the implementation of the programme, notably by means of correction mechanisms to safeguard the achievement of both fiscal and privatisation targets, and by stronger budgeting and monitoring rules. Greece has also significantly strengthened the segregated account for debt servicing. Greece will transfer all privatizations revenues, the targeted primary surpluses as well as 30% of the excess primary surplus to this account, to meet debt service payment on a quarterly forward-looking basis. Greece will also increase transparency and provide full ex ante and ex post information to the EFSF/ESM on transactions on the segregated
account.
The Eurogroup again commended the authorities for their demonstrated strong commitment to the adjustment programme and reiterated its appreciation for the efforts made by the Greek citizens.
The Eurogroup noted that the outlook for the sustainability of Greek government debt has worsened compared to March 2012 when the second programme was concluded, mainly on account of a deteriorated macro-economic situation and delays in programme implementation
The Eurogroup considered that the necessary revision in the fiscal targets and the implied postponement of a primary surplus target of 4.5% of GDP from 2014 to 2016 calls for a broader concept of debt sustainability encompassing lower debt levels in the medium term, smoothing of the current financing hump after 2020 and easing of its financing.
The Eurogroup was informed that Greece is considering certain debt reduction measures in the near future, which may involve public debt tender purchases of the various categories of sovereign obligations. If this is the route chosen, any tender or exchange prices are expected to be no higher than those at the close on Friday, 23 November 2012.
The Eurogroup considers that, in recapitalising Greek banks, liability management exercises should be conducted in respect of remaining subordinated debt holders so as to ensure a fair burden sharing.
Against this background and after having been reassured of the authorities` resolve to carry the fiscal and structural reform momentum forward and with a positive outcome of the possible debt buy-back operation, the euro area Member States would be prepared to consider the following initiatives:

•A lowering by 100 bps of the interest rate charged to Greece on the loans provided in the context of the Greek Loan Facility. Member States under a full financial assistance programme are not required to participate in the lowering of the GLF interest rates for the period in which they receive themselves financial assistance.
•A lowering by 10 bps of the guarantee fee costs paid by Greece on the EFSF loans.
•An extension of the maturities of the bilateral and EFSF loans by 15 years and a deferral of interest payments of Greece on EFSF loans by 10 years. These measures will not affect the creditworthiness of EFSF, which is fully backed by the guarantees from Member States.
•A commitment by Member States to pass on to Greece`s segregated account, an amount
equivalent to the income on the SMP portfolio accruing to their national central bank as from budget year 2013. Member States under a full financial assistance programme are not required to participate in this scheme for the period in which they receive themselves financial assistance.

The Eurogroup stresses, however, that the above-mentioned benefits of initiatives by euro area Member States would accrue to Greece in a phased manner and conditional upon a strong implementation by the country of the agreed reform measures in the programme period as well as in the post-programme surveillance period.
The Eurogroup is confident that, jointly, the above-mentioned initiatives by Greece and the other euro area Member States would bring Greece`s public debt back on a sustainable path throughout this and the next decade and will facilitate a gradual return to market financing.
Euro area Member States will consider further measures and assistance, including inter alia lower co-financing in structural funds and/or further interest rate reduction of the Greek Loan Facility, if necessary, for achieving a further credible and sustainable reduction of Greek debt-to-GDP ratio, when Greece reaches an annual primary surplus, as envisaged in the current MoU, conditional on full implementation of all conditions contained in the programme, in order to ensure that by the end of the IMF programme in 2016, Greece can reach a debt-to-GDP ratio in that year of 175% and in 2020 of 124% of GDP, and in 2022 a debt-to-GDP ratio substantially lower than 110%.
As was stated by the Eurogroup on 21 February 2012, we are committed to providing adequate support to Greece during the life of the programme and beyond until it has regained market access, provided that Greece fully complies with the requirements and objectives of the adjustment programme.
The Eurogroup concludes that the necessary elements are now in place for Member States to launch the relevant national procedures required for the approval of the next EFSF disbursement, which amounts to EUR 43.7 bn. EUR 10.6 bn for budgetary financing and EUR 23.8 bn in EFSF bonds earmarked for bank recapitalisation will be paid out in December.
The disbursement of the remaining amount will be made in three sub-tranches during the first quarter of 2013, linked to the implementation of the MoU milestones (including the implementation of the agreed tax reform by January) to be agreed by the Troika.
The Eurogroup expects to be in a position to formally decide on the disbursement by 13 December, subject to the completion of these national procedures and following a review of the outcome of a possible debt buy-back operation by Greece.

Η μετάφραση του οποίου είναι (προσέξτε την έντονη γραμματοσειρά) :

27 Νοεμβρίου, 2012

Eurogroup δήλωση για την Ελλάδα

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι η πλήρης, σε επιτελικό επίπεδο, συμφωνία έχει επιτευχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τρόικα για ενημέρωση όρων του προγράμματος και ότι, σύμφωνα με την τρόικα, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα από πριν συμφωνηθέντα μέτρα.

Η Ευρωομάδα ιδίως χαιρετίζει την επικαιροποιημένη εκτίμηση της τρόικας ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει με ικανοποιητικό τρόπο ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 2013 και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2013-2016.

Το Eurogroup σημείωσε με ικανοποίηση ότι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ελλάδα νέων μέσων για τη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσω των μηχανισμών διόρθωσης, για τη διασφάλιση της επίτευξης τόσο των δημοσιονομικών στόχων, όσο και αυτών των ιδιωτικοποίησεων, καθώς και από τους ισχυρότερους κανόνες για τον προϋπολογισμό και την παρακολούθηση του προγράμματος . Η Ελλάδα έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά το διαχωρισμένο (ειδικό) λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Η Ελλάδα θα μεταφέρει όλα τα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων, τα στοχευμένα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και το 30% της υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος σε αυτόν το λογαριασμό, για την κάλυψη του χρέους υπηρεσιών πληρωμών σε τριμηνιαία μακρόπνοη βάση. Η Ελλάδα θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια και θα παρέχει πλήρη εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πληροφορίες στο EFSF / ESM για τις συναλλαγές στον ξεχωριστό (ειδικό) λογαριασμό.

Η Ευρωομάδα και πάλι επαίνεσε τις αρχές που απέδειξαν την ισχυρή δέσμευσή τους στο πρόγραμμα προσαρμογής και επανέλαβε την εκτίμησή της για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες.

Το Eurogroup σημείωσε ότι οι προοπτικές για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχουν επιδεινωθεί σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2012, όταν το δεύτερο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, κυρίως λόγω της επιδείνωσης της μακρο-οικονομικής κατάστασης και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος

Το Eurogroup λαμβάνοντας υπ' όψιν την απαραίτητη αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και την συνεπαγόμενη αναβολή του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 4,5% του ΑΕΠ από το 2014, στο 2016, επιβάλει μια ευρύτερη έννοια της βιωσιμότητας του χρέους που περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα του χρέους σε μεσοπρόθεσμη βάση, την εξομάλυνση της τρέχουσας καμπύλης χρηματοδότησης μετά το 2020 και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής του.

Το Eurogroup ενημερώθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει ορισμένα μέτρα μείωσης του χρέους στο εγγύς μέλλον, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημόσια αγορά χρέους, με προσφορά σε διάφορες κατηγορίες των κυρίαρχων υποχρεώσεων (επαναγορά ομολόγων).
Αν αυτή είναι η επιλεγμένη διαδρομή, οποιεσδήποτε τιμές προσφοράς ή ανταλλαγής αναμένεται να είναι όχι υψηλότερες από εκείνες που υπήρχαν κατά το κλείσιμο για την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012.

Το Eurogroup θεωρεί ότι, για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να διεξαχθούν ασκήσεις διαχείρισης ευθύνης σε σχέση με τους υπόλοιπους κατόχους χρέους μειωμένης εξασφάλισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού διαβεβαίωθηκε από τις αρχές  για`την προώθηση της επίλυση της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής μεταρρύθμισης και με ένα θετικό αποτέλεσμα από την ενδεχόμενη επαναγορά του χρέους (buy-back), τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα ήταν διατεθειμένα να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

• Την μείωση κατά 100 μονάδες βάσης από το επιτόκιο στην Ελλάδα για τα δάνεια που παρέχονται στο πλαίσιο της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης. Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός πλήρους οικονομικού προγράμματος βοήθειας, δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στη μείωση των επιτοκίων GLF για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν τα ίδια οικονομική βοήθεια.
• Την μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους προμήθειας εγγύησης που καταβάλλεται από την Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF.
• Την επέκταση των λήξεων των διμερών δανείων και των δανείων του EFSF κατά 15 χρόνια και την αναβολή των πληρωμών τόκων από την Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF κατά 10 χρόνια. Τα μέτρα αυτά δεν θα επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του EFSF, η οποία υποστηρίζεται πλήρως από τις εγγυήσεις από τα κράτη μέλη.
• Την δέσμευση των κρατών μελών να μετακυλίσουν στον διαχωρισμένο (ειδικό) λογαριασμό της Ελλάδας, ένα ποσό που ισοδυναμεί με το εισόδημα του χαρτοφυλακίου SMP που προκύπτει από την εθνική κεντρική τράπεζά τους, από το οικονομικό έτος 2013.
Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός πλήρους οικονομικού προγράμματος βοήθειας δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν τα ίδια οικονομική βοήθεια.
Η Ευρωομάδα επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα προαναφερθέντα οφέλη των πρωτοβουλιών από κράτη μέλη της Ευρωζώνης, θα προκύψουν για την Ελλάδα σταδιακά και εξαρτώνται από μια ισχυρή εφαρμογή από τη χώρα των συμφωνηθέντων μέτρων μεταρρύθμισης κατά την περίοδο του προγράμματος, καθώς και στην, μετά το πρόγραμμα, περίοδο παρακολούθησης.

Το Eurogroup είναι πεπεισμένο ότι, από κοινού, οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα φέρει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε διατηρήσιμη πορεία σε όλη την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνει τη σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότησή της από τις αγορές.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χαμηλότερη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ή / και περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης, εφόσον είναι αναγκαίο, για την επίτευξη περαιτέρω αξιόπιστης και διατηρήσιμης μείωσης του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο, κάτι που εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή όλων των όρων που περιέχονται στο πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016, η Ελλάδα μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο χρέους προς το ΑΕΠ κατά το έτος αυτό στο 175%, το 2020 στο 124% του ΑΕΠ, και το 2022 το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ αισθητά χαμηλότερο από το 110%.

Όπως αναφέρεται από το Eurogroup στις 21 Φεβρουαρίου 2012, έχουμε δεσμευτεί για την παροχή επαρκούς υποστήριξης προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πέρα από αυτό, μέχρι να ανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής.

Το Eurogroup καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα απαραίτητα στοιχεία είναι τώρα σε θέση ώστε τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τις σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της εκταμίευσης της επόμενης δόσης του EFSF, η οποία ανέρχεται σε 43,7 δισ. ευρώ.
Ένα ποσό ύψους 10,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και ένα ποσό 23,8 δις ευρώ σε ομόλογα του EFSF που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα πρέπει να καταβληθεί το Δεκέμβριο.
Η εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε τρεις υπο-δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013, συνδέεται δε με την πορεία εφαρμογής του μνημονίου συμφωνίας ως ορόσημο (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης, που συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο) που θα συμφωνηθούν με την τρόικα.
Το Eurogroup αναμένει να είναι σε θέση να αποφασίσει επίσημα για την εκταμίευση έως τις 13 Δεκεμβρίου, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης αυτών των εθνικών διαδικασιών και μετά την επανεξέταση του αποτελέσματος μιας πιθανής επαναγοράς χρέους από την Ελλάδα.

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΕδώ και πάρα πολύ καιρό, προσπαθώ να κάνω υπομονή με τα τερτίπια, τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τους εξόφθαλμους τραμπουκισμούς, τόσο των "βουλευτών" όσο και των ομοϊδεατών - ακόλουθων της Χρυσής Αυγής. Απέφευγα και να αναφέρω το όνομα της συλλογικότητάς τους, πιστεύοντας ότι ακόμη και η απλή αναφορά σε αυτούς τους αρνητές της δημοκρατίας, τους παρείχε αναγνώριση.
Σήμερα όμως διαπιστώνω ότι εκμεταλλεύονται  πιστά το "δώσε θάρρος στο χωριάτη ...".
Χωρίς αιδώ, χωρίς να κρατήσει καν τα προσχήματα, ο "βουλευτής" τους κ. Παππάς, συνεπικουρούμενος από ένα ακόμη στέλεχος του "κόμματος", ξεδίπλωσαν σημαία της 21ης Απριλίου (με το γνωστό Φοίνικα και τον φαντάρο) σε εκδήλωσή τους στην Κρήτη, υπό τα χειροκροτήματα των παρισταμένων !!
Όχι μόνον αρνητές της δημοκρατίας δηλαδή, αλλά και υμνητές του όποιου ιδεολογικοπολιτικού υπόβαθρου θα μπορούσαν να είχαν εκείνοι, που έκλεισαν την Ελλάδα στο γύψο για επτά χρόνια και παρέδωσαν (με την μικρόνοιά τους) την Κύπρο, βορρά στις ορέξεις των εξ ανατολών γειτόνων μας.

Θα σκεφθεί βέβαια κανείς ότι την δεκαετία του '80, ο αρχηγός τους υμνούσε μέσα από τις σελίδες του περιοδικού του, τον Χίτλερ και τον ημιπαράφρωνα Ρ. Ες ... !

Το ζήτημα θα είχε ίσως περιορισμένες διαστάσεις, εάν δεν υπήρχαν και τα όσα διημείφθησαν νωρίτερα, μεταξύ του προβεβλημένου και trendy στελέχους κ. Κασιδιάρη, και αξιωματικού της Αστυνομίας, με τον κ. "βουλευτή" να τον απειλεί ότι εάν δεν υπακούσει στις εντολές του, "θα έχουμε νεκρούς" (!!!) απευθυνόμενος μάλιστα με τον πιο απαξιωτικό τόνο που θα μπορούσε να μιλήσει κανείς σε ανώτερο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Κύριοι της Χρυσής Αυγής, συμμαζευτείτε.

Τα λόγια και τα έργα σας αποτελούν τη μέγιστη ύβρη στο δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο (εκμεταλλευόμενοι την επιείκειά του) σας δίνει το δικαίωμα να εκφράζεστε, τόσο εντός του "ναού του" όσο και εκτός αυτού.
Καταλάβετε επιτέλους ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και του "ελευθέρως συναθροίζεστε"  που επικαλείστε και διεκδικείτε, είχε καταπατηθεί με τον χειρότερο τρόπο ακριβώς από εκείνους των οποίων τα σύμβολα εξυμνείτε !

Εκτός εάν ο πραγματικός και τελικός σας σκοπός, είναι το να οδηγήσετε τη χώρα, όχι 45, αλλά  70 χρόνια πίσω, στα μέσα της δεκαετίας του '40, όπου και θα μπορεί να γίνει πραγματικότητα το "όνειρο" - απειλή σας, να έχουμε νεκρούς.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ "ΕΤΑΙΡΩΝ" ΜΑΣ (;)Πολύ φοβάμαι ότι η απόφαση για το μέλλον του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους, τόσο στο ΔΝΤ, όσο και στα υψηλά κλιμάκια της ΕΕ και της Ευρωζώνης, όπως αυτά εκφράζονται μέσω της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών της, έχει ήδη παρθεί.

Απλά, δεν μπορεί να ανακοινωθεί δημόσια.
Κι αυτό επειδή η απόφαση (πιθανόν να) είναι η σιωπηλή, μέσω των αλλεπάλληλων αναβολών, προσπάθεια να οδηγήσουν τη χώρα μας να αποχωρήσει οικειοθελώς από την Ευρωζώνη (και όχι από την ΕΕ).
Αυτό που προβληματίζει τους Ευρωπαίους "εταίρους" μας και το ΔΝΤ, είναι το πώς θα διαχειρισθούν την προβολή της απόφασής τους, διότι ουσιαστικά αυτό που έχουν αποφασίσει σημαίνει την πλήρη αποτυχία τους στο να διαχειρισθούν το "Ελληνικό ζήτημα χρέους"

Αυτή βέβαια είναι η μία πλευρά του νομίσματος.

Διότι υπάρχει και η συζήτηση - προβληματισμός, ότι αυτός ακριβώς ήταν ο αρχικός (εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία) σχεδιασμός της διαχείρισης του "Ελληνικού προβλήματος", και δεν αναφέρομαι μόνο στο ζήτημα του χρέους.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, δημιουργήθηκε ως παρεπόμενο αλλά και προϋπόθεση εξυπηρέτησης βαθύτερων στόχων και επιδιώξεων, όσων επιβουλεύονται τόσο τον ορυκτό πλούτο της χώρας, όσο και αυτή καθεαυτή την ίδια τη χώρα και τους ανεξάρτητους και υπερήφανους πολίτες της.

Και εξηγούμαι.
Ο αρχικός σχεδιασμός εξαγοράς - υποδούλωσης της Ελλάδος, προέβλεπε την σταδιακή υπερχρέωση κατ' αρχήν των Ελληνικών Τραπεζών (και μέσω αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου), αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολιτών, μέσω των αφειδώς μοιραζόμενων κάθε μορφής δανείων (ποιος δεν θυμάται τα διακοποδάνεια, τα εορτοδάνεια, τις προεγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες κ.α.).

Αυτό έγινε εφικτό μέσω της μόχλευσης, ένα "εργαλείο" που επιτρέπει στις τράπεζες να δανείζουν υπερπολλαπλάσια ποσά, σε σχέση με τα πραγματικά ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτουν. Έτσι, μία τράπεζα που έχει στο ταμείο της (πχ) 100€, μπορεί να δανείσει σε κάποιον ... 1.000€, απλά πατώντας μερικά πλήκτρα υπολογιστή.
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν και άλλα χρηματοοικονομικά "εργαλεία" όπως τα Ασφάλιστρα Κινδύνου, τα γνωστά CDS, αλλά και οι τίτλοι μελλοντικής υπόσχεσης εκπλήρωσης υποχρεώσεων, τα γνωστά swaps (κ.α.).
Εργαλεία που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά, όχι τόσο για να βοηθήσουν τα κράτη και τις οικονομίες τους, αλλά για να αποφέρουν κέρδη στους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς κολοσσούς και τις εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων.

Το σχέδιο λοιπόν (πιθανόν να ;) ήταν τόσο καλά στημένο, ώστε να οδηγηθούμε σταδιακά στο σημερινό αδιέξοδο.

Όποια λύση και εάν επιλεγεί από εδώ και πέρα, θα οδηγήσει νομοτελειακά στην εξαγορά - υποδούλωση της Ελλάδος.

Εάν η Ελλάς πτωχεύσει υπό το καθεστώς των μνημονίων και εντός του Αγγλικού Δικαίου, οι πιστωτές μας θα διεκδικήσουν (κυριολεκτικά) γη και ύδωρ από τη χώρα μας στα Λουξεμβουργιανά δικαστήρια, στα οποία έχουμε αναγνωρίσει (μέσω του 2ου μνημονίου) κάθε αρμοδιότητα, παραιτούμενοι κάθε ασυλίας.
Εάν, από την άλλη, δεν πτωχεύσουμε και οδηγηθούμε οικειοθελώς εκτός της Ευρωζώνης, οι πιστωτές μας και πάλι είναι αυτοί που θα επωφεληθούν άμεσα από την ραγδαία υποτίμηση του νέου εθνικού μας νομίσματος, εξαγοράζοντας έναντι πινακίου φακής, τη γη, το νερό και όποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο της χώρας.

Κι αυτό διότι το σενάριο που θέλει το ελληνικό δημόσιο χρέος να καθίσταται βιώσιμο στο 120% του ΑΕΠ το 2020, είναι απλά ανέφικτο.
Όποιος διαβάσει την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τα στοιχεία 9μήνου του 2012 και τις αναφορές του για τις δανειακές υποχρεώσεις μας στα επόμενα χρόνια, θα μπορέσει άνετα να το καταλάβει, χωρίς να διαθέτει καμία απολύτως γνώση οικονομικών.


Και θα αναρωτηθεί κανείς

Υπάρχει τρίτος δρόμος, υπάρχει βιώσιμη λύση ;

Υπάρχει, και είναι αυτή που οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν παρουσιάσει από τον Απρίλιο του 2012 μέσω της Εθνικής Αντιπρότασης, το πλήρες οικονομικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης - μεταρρύθμισης της χώρας.


Με την κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων που τα συνοδεύουν, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους ώστε να εντοπισθεί το μέρος εκείνο που είναι επαχθές και επονείδιστο και την μονομερή διαγραφή του, την ποινική και αστική δίωξη των υπευθύνων που έφεραν τη χώρας μας στην σημερινή κατάσταση, αλλά και τον καταστατικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, την ανακήρυξη της ΑΟΖ και την άμεση διεκδίκηση των Γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Η σκοτεινή πλευρά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας


Από την Δρ. Ellen Hodgson Brown. Δικηγόρο Πρόεδρο του Δημόσιου Τραπεζικού Ινστιτούτου
Δρ. Ellen Hodgson Brown

Henry Paulson

Τον Σεπτέμβριο του 2008 ο Henry Paulson, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 700 δις δολαρίων για τη διάσωση των τραπεζών από το Κογκρέσο. Για να το καταφέρει, έπεσε στα γόνατα και απείλησε ότι θα καταρρεύσει ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ότι θα επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. Η διάσωση ήταν να γίνει μια φορά. Η έκκληση του Paulson για ένα μόνιμο ταμείο διάσωσης – το Troubled Asset Relief Program ή TARP – καταψηφίστηκε από το Κογκρέσο και τελικά απορρίφθηκε.

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι και πρώην αντιπρόεδρος της Goldman Sachs στην Ευρώπη, ενέκρινε ένα πακέτο διάσωσης 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες χωρίς να ζητήσει την άδεια κανενός. Και τον Ιανουάριο του 2012, ένα μόνιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα διάσωσης, με το όνομα Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), πέρασε μέσα σε μια νύχτα με σχεδόν ούτε μια αναφορά στον τύπο. Ο ΕΜΣ επιβάλλει ένα ανοιχτό χρέος στις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών κρατών μελών, βάζοντας τους φορολογούμενους στο γάντζο για οποιαδήποτε απαίτηση των ευρωκρατών επιτηρητών του.
Mario Draghi

Απ’ ότι φαίνεται, το πραξικόπημα των τραπεζιτών θριάμβευσε στην Ευρώπη χωρίς καμία μάχη. Ο ΕΜΣ επευφημείται από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, τους πιστωτές τους, όπως και την “αγορά”, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν κρατικά ομόλογα. Όλα θυσιάζονται για τις απαιτήσεις των πιστωτών, γιατί που αλλού μπορεί το χρήμα να κάνει συνεχή αναχρηματοδότηση των εξοντωτικών χρεών των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης;
Υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική για τη δουλεία του χρέους προς τις τράπεζες. Πρώτα όμως, μια πιο προσεκτική ματιά στην αισχρή και σιωπηλή εξαγορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την Goldman Sachs και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Ο ΕΜΣ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός διάσωσης, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει το προσωρινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, αμέσως μόλις επικυρωθεί από τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 90% των κεφαλαιουχικών δεσμεύσεων, κάτι που αναμένεται να συμβεί τον Ιούλιο του 2012. Ένα βίντεο του Δεκεμβρίου 2011 στο youtube, με τίτλο: “The shocking truth of the pending EU collapse!”, (πατήστε στο σύνδεσμο) το οποίο αρχικά δημοσιεύτηκε στα γερμανικά, ρίχνει μια αποκαλυπτική ματιά στον ΕΜΣ και αξίζει να αναφερθεί εδώ με κάποια λεπτομέρεια. Αναφέρει:

“Η ΕΕ σχεδιάζει μια νέα συνθήκη που ονομάζεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ή ΕΜΣ: μια συνθήκη χρέους. . . . Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ? 700 δισεκατομμύρια. Ερώτηση: γιατί 700 δισεκατομμύρια; [Πιθανή απάντηση: απλώς μιμήθηκε τα 700 δισεκατομμύρια δολλάρια που ενέκρινε το Κογκρέσο των ΗΠΑ μέσα στο 2008]. . . .

    [Άρθρο 9]: “. . . Τα μέλη του ΕΜΣ υποχρεούνται αμετάκλητα και άνευ όρων να καταβάλλουν οποιαδήποτε κλήση κεφαλαίου τους ζητηθεί. . . εντός επτά ημερών από την παραλαβή της εν λόγω απαίτησης.” . . . Εάν ο ΕΜΣ χρειάζεται χρήματα, έχουμε επτά ημέρες για να τον πληρώσουμε. . . . Αλλά τι σημαίνει “αμετάκλητα και άνευ όρων”; Τι θα συμβεί αν έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο το οποίο δεν επιθυμεί να μεταφέρει χρήματα στον ΕΜΣ; . . . .

    [Άρθρο 10]: “Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει το εγκεκριμένο κεφάλαιο και να τροποποιήσει το άρθρο 8. . . αναλόγως.” Ερώτηση:. . . 700 δισεκατομμύρια είναι μόνο η αρχή; Ο ΕΜΣ μπορεί να γεμίζει το ταμείο όσο θέλει και όποτε το θέλει; Και εμείς τότε, βάσει του άρθρου 9, θα ειμαστε αμετάκλητα και άνευ όρων υποχρεωμένοι να πληρώσουμε;

    [Άρθρο 27, 2-3]: ” Ο ΕΜΣ… θα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα… να ασκήσει νομικές διαδικασίες”. “Ο ΕΜΣ, η περιουσία, η χρηματοδότηση, και τα περιουσιακά του στοιχεία. . . χαίρουν ασυλίας από κάθε μορφή δικαστικής διαδικασίας. . .” Ερώτηση: Άρα ο ΕΜΣ μπορεί να μας μηνύσει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε στο δικαστήριο;

    [Άρθρο 27, 4]: “Η ιδιοκτησία, η χρηματοδότηση και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΣ θα. . . χαίρουν ασυλίας από έρευνα, επίταξη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κράτησης, λήψης ή αποκλεισμού από εκτελεστική, δικαστική, διοικητική ή νομοθετική δράση.” Ερώτηση: :. . . ούτε οι κυβερνήσεις μας, ούτε οι νομοθέτες μας, ούτε οι δημοκρατικοί μας νόμοι έχουν κάποια επίδραση στον ΕΜΣ; Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή συνθήκη!

    [Άρθρο 30]: “Οι Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Διευθυντές, αναπληρωτές Διευθυντές, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του προσωπικού, θα έχουν ασυλία από νομικές διαδικασίες σχετικά με τις ενέργειές τους. . . και το απαραβίαστο όσον αφορά τα επίσημα έγγραφα και τα αρχεία τους “. Ερώτηση: Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε που συμμετέχει στον ΕΜΣ βγαίνει.. λάδι; Δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τίποτα; . . . Η Συνθήκη καθιερώνει έναν νέο διακυβερνητικό οργανισμό στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε απεριόριστα περιουσιακά στοιχεία εντός επτά ημερών, εφόσον το ζητήσει, έναν οργανισμό που μπορεί να μας μηνύσει, αλλά έχει ασυλία από όλες τις μορφές δίωξης και του οποίου οι διευθυντές απολαμβάνουν την ίδια ασυλία. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι κριτές και η ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί; Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αναλάβουν δράση εναντίον του; Οι εθνικοί προϋπολογισμοί της Ευρώπης στα χέρια ενός μη εκλεγμένου διακυβερνητικού οργανισμού; Είναι αυτό το μέλλον της Ευρώπης; Είναι αυτή η νέα ΕΕ – μια Ευρώπη χωρίς κυρίαρχες δημοκρατίες;“

Το χταπόδι Goldman παγιδεύει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τον περασμένο Νοέμβριο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και με ελάχιστες αναφορές στον τύπο, το πρώην στέλεχος της Goldman, ο Mario Draghi, αντικατέστησε τον Jean-Claude Trichet ως επικεφαλή της ΕΚΤ. Ο Draghi δεν έχασε χρόνο και έκανε στις τράπεζες αυτά που η ΕΚΤ αρνείται να κάνει στις κυβερνήσεις μέλη – να τους παρέχει άφθονο χρήμα σε πολύ χαμηλά επιτόκια.

Ο Γάλλος μπλόγκερ Simon Thorpe αναφέρει:

    “Στις 21 Δεκεμβρίου, η ΕΚΤ “δάνεισε” ? 489 δισεκατομμύρια στις ευρωπαϊκές τράπεζες με ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο επιτόκιο, μόλις 1% για 3 χρόνια. Λέω “δάνεισε”, αλλά στην πραγματικότητα απλά δούλεψαν τα πιεστήρια. Η ΕΚΤ δεν έχει τα χρήματα για να δανείσει. Είναι Ποσοτική Χαλάρωση (Quantitative Easing) και πάλι.

    Τα χρήματα καταβροχθίστηκαν σχεδόν ακαριαία από 523 τράπεζες. Σκέτη τρέλα.  Η ΕΚΤ ελπίζει ότι οι τράπεζες θα κάνουν κάτι χρήσιμο – όπως να δανείσουν τα χρήματα στους Έλληνες, οι οποίοι πληρώνουν σήμερα 18% στις αγορές ομολόγων για να πάρουν χρήματα. Αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Εάν οι τράπεζες αποφασίσουν να καταβάλλουν μπόνους με τα χρήματα, καλώς. Ή θα μπορούσαν απλά να μεταφέρουν όλα τα χρήματα σε φορολογικούς παραδείσους.”
Simon Thorpe

Με 18% επιτόκιο, το χρέος διπλασιάζεται σε τέσσερα χρόνια. Είναι αυτό το δυσβάστακτο βάρος των τόκων και όχι το ίδιο το χρέος, το οποίο παραλύει την Ελλάδα και άλλες χώρες οφειλέτες. Ο Thorpe προτείνει την προφανή λύση:

    “Γιατί να μην δανείσει τα χρήματα στην Ελληνική κυβέρνηση άμεσα; Ή στην Πορτογαλική κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή δανείζεται με 11,9%; Ή στην Ουγγρική κυβέρνηση η οποία πληρώνει 8,53%; Ή στην Ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία πληρώνει 8,51%; Ή στην Ιταλική κυβέρνηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να πληρώνει με 7,06%;”

Ο αντίλογος στην εν λόγω εναλλακτική λύση είναι ότι το άρθρο 123 της Συνθήκης της Λισαβόνας απαγορεύει στην ΕΚΤ να δανείζει στις κυβερνήσεις. Αλλά ο Thorpe αιτιολογεί:

    “Η κατανόησή μου είναι ότι το άρθρο 123 είναι εκεί για να αποτρέψει τις εκλεγμένες κυβερνήσεις από το να καταχρώνται τις κεντρικές τράπεζες υποχρεώνοντάς τις να εκτυπώνουν χρήματα για να χρηματοδοτούν υπερβολικές δαπάνες. Αυτός, μας λένε, είναι ο λόγος που η ΕΚΤ πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις κυβερνήσεις. Εντάξει. Αλλά αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα εκατομμύριο φορές χειρότερο. Η ΕΚΤ είναι πλέον ολοκληρωτικά στα χέρια του τραπεζικού τομέα. Λένε, “Θέλουμε μισό δισεκατομμύριο σε καλή τιμή.” Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ο Mario είναι εδώ να το τακτοποιήσει. Και δεν χρειάζεται να συμβουλευτεί κανέναν. Μέχρι να γίνει η ανακοίνωση από την ΕΚΤ, τα χρήματα έχουν ήδη εξαφανιστεί.”

Τουλάχιστον αν η ΕΚΤ λειτουργούσε υπό την επίβλεψη των εκλεγμένων κυβερνήσεων, θα είχαμε κάποια επιρροή όταν εκλέγουμε αυτές τις κυβερνήσεις. Αλλά το τσούρμο που έχει τώρα τα βρώμικα χέρια του στα όργανα της εξουσίας, είναι εντελώς εκτός ελέγχου.

Η Goldman Sachs και οι οικονομικοί τεχνοκράτες έχουν αναλάβει το Ευρωπαϊκό πλοίο. Η δημοκρατία έχει πετάξει έξω από το παράθυρο, όλα εις στο όνομα της διατήρησης της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας από τις “καταχρήσεις” των κυβερνήσεων. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις είναι οι άνθρωποι – ή έτσι θα έπρεπε να είναι. Μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση εκπροσωπεί τους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πιάστηκαν κορόιδα και εγκατέλειψαν την αγαπημένη τους δημοκρατία για μια άτιμη λέσχη οικονομικών πειρατών και ο υπόλοιπος κόσμος δεν είναι πολύ πίσω.

Αντί να επικυρώσουν την δρακόντεια συνθήκη του ΕΜΣ, οι Ευρωπαίοι θα ήταν καλλίτερο να αντιστρέψουν το άρθρο 123 της Συνθήκης της Λισαβόνας.  Τότε, η ΕΚΤ θα μπορεί να χορηγήσει πίστωση απευθείας στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της. Εναλλακτικά, οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την οικονομική τους κυριαρχία με την αναβίωση των κρατικών κεντρικών τραπεζών τους, χρησιμοποιώντας τις για την χορήγηση πίστωσης στο κράτος προς όφελος του κράτους, ουσιαστικά  άτοκα. Αυτό δεν είναι μια καινούρια ιδέα, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με πολύ καλά αποτελέσματα, π.χ. στην Αυστραλία μέσω της Commonwealth Bank of Australia και στον Καναδά, μέσω της Bank of Canada.

Σήμερα η χορήγηση χρημάτων και πίστωσης έχει γίνει το ιδιωτικό δικαίωμα κάποιων βαμπίρ εισοδηματιών, οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να ρουφήξουν τη ζωή των οικονομιών. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στις κυρίαρχες κυβερνήσεις.

Η πίστωση θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας, να διανέμεται και να ελέγχεται προς όφελος των ανθρώπων.


Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Νόμπελ Οικονομίας στο λόμπυ του Μνημονίου - του Δρ Κ. Τόμπρα

Δρ. Κ. Τόμπρας

Η αποτυχία του Μνημονίου αποδεικνύεται από τα ίδια τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.

Η Ελλάδα υποτίθεται ότι μπήκε στο Μνημόνιο για 2 βασικούς λόγους :

για να βελτιώσει τη χαμηλή της ανταγωνιστικότητα και να αυξήσει το ΑΕΠ της
και για να βελτιώσει τα δημοσιονομικά της στοιχεία και, ειδικότερα, το πρωτογενές της έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.
Όλα αυτά μαζί θα είχαν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του κλάσματος ΧΡΕΟΣ / ΑΕΠ, προκειμένου αυτό να μειωθεί στα όρια βιωσιμότητας του Συμφώνου Σταθερότητας,

δηλαδή από το 120% του 2010, στο 90%.

Ποιο είναι  όμως το πραγματικό αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια Μνημονίων, εσωτερικής υποτίμησης, ύφεσης και ενός PSI ;;;

WEF : η Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα
Η ανταγωνιστικότητα, αντί να βελτιωθεί, επιδεινώθηκε, με την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για το 2012,να έχει πέσει στην 96η Θέση κατάταξης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, από την 90ηΘέση που κατείχε το 2011 και από την 64η Θέση του 2010, δηλαδή στην προ του Μνημονίου εποχή.
Το ΑΕΠ, αντί να αυξηθεί, μειώνεται συνεχώς λόγω της ύφεσης, και πέφτει το 2012, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, κάτω από τα 190 ΔΙΣ.
Το πρωτογενές έλλειμμα μειώνεται μόνο πλασματικά, λόγω της στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου στο εσωτερικό της χώρας.
Και το δημόσιο χρέος, παρά τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος, αυξάνεται δραματικά, φτάνοντας τα 382 ΔΙΣ για το 2012.
Το γεγονός δε αυτό είναι πρωτάκουστο στην παγκόσμια οικονομική ιστορία και ανατρέπει τα θεμελιώδη δεδομένα της οικονομικής θεωρίας.

Με συνολικό αποτέλεσμα την επιδείνωση του κλάσματος ΧΡΕΟΣ / ΑΕΠ, από το 120% του 2010, στο 200% με το οποίο θα κλείσει το 2012, μετά και την εκταμίευση της δόσης των 31,5 ΔΙΣ, που θα εγγραφεί ολόκληρη στο δημόσιο χρέος.

Δηλαδή, αντί να αυξηθεί ο παρονομαστής και να μειωθεί ο αριθμητής του κλάσματος, συνέβη ακριβώς το αντίστροφο.

Αποδεικνύοντας ότι το Μνημόνιο όχι μόνο είναι το φάρμακο που σκοτώνει τον ασθενή, αλλά ότι ήταν εξ’ αρχής λάθος η διάγνωση, η θεραπεία και το φάρμακο, αφού επιλέχθηκε να θεραπευθεί ο λάθος ασθενής.

O Ασθενής δεν ήταν ο Ελληνικός Λαός που μπήκε χωρίς λόγο στο γύψο του Μνημονίου, αλλά το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, που είχε καταρρεύσει ήδη από το 2008, όταν χρειάστηκε το 1ο πακέτο ενίσχυσης της Κυβέρνησης Καραμανλή.

Όσο για τους κυρίους Σαμαρά, Στουρνάρα, Βενιζέλο, Παπαδήμο, Παπακωνσταντίνου και Παπανδρέου, μαζί με τον κύριο Προβόπουλο,  πρέπει πραγματικά να προταθούν για το επόμενο ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, αφού κατόρθωσαν να τετραγωνίσουν τον κύκλο της οικονομικής θεωρίας, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, να αυξήσουν το χρέος, μειώνοντας το έλλειμμα.

Η μείωση του ελλείμματος δεν οδήγησε, πουθενά αλλού στον πλανήτη μέχρι σήμερα, στην αύξηση του χρέους.

Αυτό είναι μια παγκόσμια Ελληνική πατέντα.

Βέβαια, για όποιον έχει αντιληφθεί τι έγινε με το Μνημόνιο στην Ελλάδα, η λύση του παράδοξου αυτού γρίφου είναι απλή.

Η αύξηση του χρέους δεν οφείλεται σε ενδογενείς δημοσιονομικούς παράγοντες, δηλαδή στο έλλειμμα δημοσιονομικής πειθαρχίας των Ελλήνων, αλλά στην αυθαίρετη και παράνομη επιβάρυνση του Δημοσίου Χρέους με τις ζημίες και την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Πράγματι, μόνο για το 2012, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας φορτώνεται συνολικά με 66 ΔΙΣ από τις ζημίες και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή με τα 23 ΔΙΣ των εγγυήσεων που κατέπεσαν την άνοιξη του 2012, με τα 18 ΔΙΣ της πρώτης δόσης της ανακεφαλαιοποίησης, από το καλοκαίρι του 2012 και με τα 25 ΔΙΣ της δεύτερης δόσης της αναλεφαλαιοποίησης, αυτής που θα εκταμιευθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2012.

Με το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού του 2012 να ανέρχονται μόλις σε 52,3 ΔΙΣ.

Δηλαδή, ολόκληρος ο Προϋπολογισμός του 2012 δεν επαρκεί για την κάλυψη της χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος, αφού το κλάσμα είναι 66/52,3 = 126% και το παραγόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα του 2012 από τη συνολική χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος ανέρχεται σε 13,7 ΔΙΣ.

Και η Ελληνική Κυβέρνηση, για να καλύψει τα 66 αυτά ΔΙΣ, υπογράφει μεσοπρόθεσμα προγράμματα, νέα Μνημόνια και παίρνει δημοσιονομικά μέτρα τα οποία στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται, προκειμένου να δανειστεί τα ποσά που είναι απαραίτητα, όχι για να ενισχύσει την εθνική της οικονομία, αλλά για να καλυφθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος.

Η περίπτωση της Ελλάδας, είναι πραγματικά μοναδική.
Και το ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ είναι η ελάχιστη αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε το πολιτικό Λόμπυ του Μνημονίου, στο κρατικοδίαιτο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στην υγειά των κορόιδων (δηλαδή των φορολογουμένων).

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Μνημόνιο Νο 3. Πότε ;
Για να θυμόμαστε, επιγραμματικά, τα σχετικά πρόσφατα γεγονότα.

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η γνωστή τρόικα, επιβάλουν το 1ο μνημόνιο στην Ελλάδα, δημιουργείται ο EFSF, και αμέσως μετά υπογράφεται η δανειακή σύμβαση των 110δις €.
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στο ΔΝΤ κ. Ρουμελιώτης
Ένα μνημόνιο το οποίο, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του κ.Ρουμελιώτη (εκπροσώπου της Ελλάδος στο ΔΝΤ), ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα αποτύχει, κυρίως λόγω του ότι η χρονικά περιορισμένη δυνατότητα που δινόταν στην χώρα μας, για να πετύχει τους στόχους του μνημονίου, ήταν απλά ... εξωπραγματική.
Το δε επιτόκιο της δανειακής σύμβασης, (αλλά και ο τρόπος που τα 110δις € θα δινόταν στην Ελλάδα) ήταν καθαρά τοκογλυφικό
Με λίγα λόγια, αντί η "βοήθεια" των 110 δις € να δοθεί απευθείας από την ΕΚΤ ή τον (νέο) EFSF στην Ελλάδα (κεντρική κυβέρνηση), αυτά δίνονταν με το χαμηλό επιτόκιο της ΕΚΤ στις κεντρικές τράπεζες των κρατών που είχαν αναλάβει τη δέσμευση να βοηθήσουν τη χώρα μας, οι οποίες στη συνέχεια δάνειζαν τη χώρα μας κερδοσκοπώντας από τη διαφορά του επιτοκίου που μας χρέωναν. Έτσι η κεντρική τράπεζα (πχ) της Γερμανίας, έχει κερδίσει μέχρι στιγμής, πάνω από 45δις € από τη "βοήθεια" αυτή προς τη χώρα μας.

Στο 2ο εξάμηνο του 2011, κι ενώ έχουν εκταμιευθεί περίπου 87 από τα 110δις €, η τρόικα με το πρόσχημα ότι η χώρα μας καθυστερεί στην εφαρμογή όσων προβλέπονται από το μνημόνιο, δεν εκταμιεύει τη δόση που προβλεπόταν από τον Αύγουστο (θυμάστε την τρομοκρατία ότι η χώρα θα πτωχεύσει χωρίς τη δόση, δεν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις κλπ), επιβάλει το 2ο μνημόνιο και ταυτόχρονα την (ανυπόγραφη ακόμη) δανειακή σύμβαση των 109δις € και του (εγκληματικού) PSI που κατέστρεψε ουσιαστικά όλους τους δημόσιους φορείς που κατείχαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.
ο πρωθυπουργός του μνημονίου 2 και του PSI κ. Λ.Παπαδήμος

Για να μας χρυσώσουν δε το χάπι, ανακοινώνεται η μείωση του επιτοκίου δανεισμού αλλά και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων και της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ταυτόχρονα, ιδρύεται το ΤΑΙΠΕΔ, το ταμείο στο οποίο μεταβιβάζονται σταδιακά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, με σκοπό την αξιοποίηση - πώλησή τους σε επίδοξους επενδυτές. Με μία μικρή λεπτομέρεια, κανένα από τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, άπαξ και μεταβιβαζόταν - εκχωρούνταν στο ΤΑΙΠΕΔ, δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιστρέψει στην κυριότητα του δημοσίου !
Με αυτό δε το 2ο μνημόνιο, η Ελλάδα δανείζεται πλέον οριστικά με βάση το Αγγλικό δίκαιο και ορίζονται τα Λουξεμβουργιανά δικαστήρια για την οποιαδήποτε διαφορά που πιθανόν να προκύψει μεταξύ των δανειστών και της χώρας.

Σήμερα, ζούμε στην εποχή που η τρόικα δεν εκταμιεύει την δόση των 31.5δις € (ενώ έχουν παρέλθει και οι ημερομηνίες εκταμίευσης δύο ακόμη δόσεων αξίας 13,2δις €), με την ίδια δικαιολογία του 2ου εξαμήνου του 2011. Η συνηθισμένη τρομοκρατία περί πτώχευσης της χώρας επιστρατεύεται ξανά. Η χώρα, καθυστερεί στην εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων, δεν προχωρά σε αποκρατικοποιήσεις, δεν, δεν, δεν ...
Γίνεται ήδη ανοιχτά λόγος από την κα Μέρκελ για απώλεια εθνικής κυριαρχίας όσων κρατών χρωστούν πάνω από το 80% του ΑΕΠ τους, για εποπτεία από Ευρωπαίους αξιωματούχους του ειδικού λογαριασμού στην ΤτΕ στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα των δανειακών συμβάσεων αλλά και των εσόδων του ελληνικού κράτους, αλλά κυρίως γινόμαστε κοινωνοί της διαφοράς που υπήρχε ήδη από το 2010 μεταξύ του ΔΝΤ και της ΕΕ.

Μια διαφορά που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για το δανεισμό της χώρας μας. Το κατά πόσο δηλαδή το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο ή όχι, με το ΔΝΤ να τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο "κούρεμα" του ελληνικού δημοσίου χρέους, αυτή τη φορά όμως στα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους θεσμικοί φορείς, όπως η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών που έχουν αναλάβει τη δανειοδότηση της Ελλάδος.
Κάτι που φυσικά η γερμανοκρατούμενη οικονομικά Ευρώπη, ούτε που θέλει να ακούσει.
Ταυτόχρονα όμως, γίνεται αναφορά και για την διετή επιμήκυνση που θα πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, κάτι που φυσικά θα έχει ... κόστος για τη χώρα μας.

Τι φαντάζεστε ότι θα ακολουθήσει ;

Προφανώς ένα νέο μνημόνιο, με καθαρά αποικιακούς αυτή τη φορά όρους, που φυσικά θα οδηγήσουν στην απόλυτη πλέον υποδούλωση της Ελλάδας.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Α. Γεωργιάδης : Τα 25€ είναι λίγα (!!)


Για άλλη μια φορά, σήμερα το πρωί, έκανα το λάθος να παρακολουθήσω τηλεοπτική συζήτηση, στην οποία συμμετείχε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Δοκιμάζοντας τα όρια αντοχής μου, και παρά τις επανειλημμένα αποτυχημένες  προσπάθειές μου κατά το παρελθόν (κατά τις οποίες η τηλεόραση γλυτώνει το σπάσιμο απλά και μόνο επειδή, δεν μπορεί να "φταίει" το μέσο για τις ανοησίες, αλλά οι ανόητοι που τις λένε) στην εκπομπή του ΣΚΑΪ με τον Γ. Αυτιά, άκουσα τον κ. Γεωργιάδη να λέει επί λέξη τα εξής : "και λίγα είναι τα 25 ευρώ που καλείται να πληρώσει ο ασθενής στα δημόσια νοσοκομεία" (!!) δικαιολογώντας αυτά του τα λόγια με το σκεπτικό ότι "έτσι δεν θα μπορεί ο κάθε (μη συλληφθείς ακόμη από τον ... Ξένιο Ζευ) λαθρομετανάστης να χρησιμοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας" (!!).

Η σκέψη ακόμη και να επιχειρηματολογήσω προσπαθώντας να ανατρέψω, κατ' αρχήν το λεχθέν για το ποσό που καλείται να πληρώσει ο καθένας που πρέπει να κάνει εισαγωγή ως ασθενής σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά και τη δικαιολογία που επικαλέσθηκε ο κ. Γεωργιάδης περί λαθρομεταναστών, μου προκαλεί αλλεπάλληλα κύματα τάσεως προς έμετο.

Ένα μόνο θα τονίσω : ο κ. Γεωργιάδης, ως προερχόμενος ιδεολογικά, από "πολιτικούς" χώρους όπου το "δεξιός" αποτελεί ευφημισμό, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να κατευθύνει την οργή των πολιτών προς αυτούς ακριβώς τους (από την ... χαραυγή της εμφάνισής τους) άκρως ελεγχόμενους "πολιτικούς" σχηματισμούς.

Αυτό βέβαια, υπό τον αυστηρό όρο ότι γνωρίζει καλά τι λέει. Διότι ... κανείς δε μπορεί να είναι πλέον σίγουρος για τη διανοητική κατάσταση ανθρώπων, που χρησιμοποιούν το λόγο "τους" για να εξυπηρετήσουν, όχι πολιτικούς σκοπούς (κάτι στο οποίο ως Έλληνες πολίτες είμαστε συνηθισμένοι !), αλλά ένα από τα πιο πρωτόγονα ένστικτα του ανθρώπινου είδους, αυτό της ... αυτοϊκανοποίησης.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Νότης Μαριάς : «Κυβέρνηση εθνικής ενότητας προκειμένου να διαγράψει το επονείδιστο χρέος και να καταγγελθούν τα μνημόνια»


Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας προκειμένου να διαγράψει το επονείδιστο χρέος και να καταγγείλει τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις πρότεινε ο γενικός εισηγητής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νοτης Μαριάς κατά τη διάρκεια συζήτησης του προϋπολογισμού.
Όπως τόνισε ο κ. Μαριάς, «η πρόταση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για μονομερή διαγραφή του επονείδιστου χρέους είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή από την κρίση χρέους της πατρίδας μας, ιδίως μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα που πρότεινε «κούρεμα» του ελληνικού χρέους προς την ΕΚΤ και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γερμανικές αποζημιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 162 δις ευρώ χωρίς τόκους από τα οποία τα 108 δις ευρώ αφορούν πολεμικές επανορθώσεις και 54 δις ευρώ στο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο.

Επομένως σε πρώτη φάση η κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει το αντίστοιχο γερμανικό χρέος προς την Ελληνική Δημοκρατία στις ανείσπρακτες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και επέκταση στον κρατικό προϋπολογισμό αφού πρόκειται για άμεσα απαιτητό ληξιπρόθεσμο χρέος».

Ο κ. Μαριάς στην ομιλία του τόνισε ότι οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό υπογραμμίζοντας τα εξής :

«Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό της τρόικας ο οποίος ενδιαφέρεται για το πώς θα πληρωθούν οι δανειστές.

Ο προϋπολογισμός επιβάλλει την πλήρη αφαίμαξη όλων των εισοδημάτων , πρόκειται δηλαδή, για μια γενική μνημονιακή επίθεση στα λαϊκά στρώματα , μια επίθεση στην ελληνική κοινωνία που δεν πρόκειται φυσικά να βγάλει πουθενά. Τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι θα πάμε σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, σε ακόμα μεγαλύτερη ανεργία, σε ακόμα μεγαλύτερη ανέχεια και σε κοινωνικές εκρήξεις.

Ο προϋπολογισμός δρομολογεί την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που επί της ουσίας διασώζει τους Έλληνες και ξένους μεγαλομετόχους τους και διατηρεί στη διοίκηση των τραπεζών τους παλιούς μετόχους.
Επομένως η ανακεφαλαιοποίηση οδηγεί για ακόμη μια φορά στην κοινωνικοποίηση των ζημιών τω τραπεζών, δεν διασώζει το τραπεζικό σύστημα όπως διατείνονται οι θιασώτες της ανακεφαλαιοποίησης, αλλά απλά διασώζει τις συγκεκριμένες τράπεζες και τους μεγαλομετόχους τους με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων αυξάνοντας ταυτόχρονα το δημόσιο χρέος.

Τα παραπάνω έγιναν εμφανή στην περίπτωση της ΑΤΕ που κυριολεκτικά χαρίστηκε στην Πειραιώς που έλαβε από πάνω και «προίκα» 6,7 δις ευρώ.

Με βασικό εργαλείο το ΤΑΙΠΕΔ δρομολογείται το ξεπούλημα των ΔΕΚΟ αλλά και των δημοσίων αγαθών αντί πινακίου φακής όπως διαφαίνεται και από σχετικές εκτιμήσεις για τα αναμενόμενα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Έσοδα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους».

από : exomatiakaivlepo.blogspot.gr

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ;Επειδή έχω μάθει πως σε κάθε κίνηση, κάθε λόγο, ισχύει το δόγμα "ψάξε να βρεις ποιος ωφελείται και ποιος θίγεται", νομίζω πως η δημοσίευση της "λίστας Λανγκάρντ" τις προηγούμενες ημέρες, ΙΣΩΣ θα μπορούσε να προκαλέσει ΚΑΙ τα εξής ερωτήματα : Γιατί δόθηκε τόση δημοσιότητα από ΜΜΕ παγκόσμιας αναγνώρισης (BBC, REUTERS, κλπ) ;
Ποιος θίγεται ΑΜΕΣΑ από αυτή τη δημοσίευση και ποιος ωφελείται ;

Ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά.

Η ελληνική κοινωνία, βρίσκεται σε μόνιμη απορία και αγανάκτηση για τους τρόπους χειρισμού της λίστας από τους κ.κ. Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλο, Καπελέρη & Διώτη.
Στην επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας της Βουλής εξετάζεται η υπόθεση, με τους ως άνω κυρίους να καταθέτουν υπό ασφυκτική πίεση, χωρίς όμως να προκύπτει κάτι συγκλονιστικό (πέρα από το "ξέχασα πού έβαλα τη λίστα" του κ. Παπακωνσταντίνου).
Ο κ. Βενιζέλος, προσπαθώντας να ανασυγκροτήσει το ΠΑΣΟΚ, ακολουθεί μία επαμφοτερίζουσα στάση όσον αφορά την ψήφιση των μέτρων που επιβάλει η τρόϊκα, συμπαρασύροντας ουσιαστικά και όσους από τους βουλευτές της ΔΗΜΑΡ κρατούσαν μία πιο "μνημονιακή" στάση.
Ο κ. Σαμαράς, ανακοινώνει ότι η διαπραγμάτευση έχει τελειώσει, προκαλώντας την (δικαιολογημένα) οργισμένη απάντηση του κ. Βενιζέλου λόγω του ότι δεν είχε ενημερωθεί.
Ο κ. Κουβέλης, ανακοινώνει την τελεσίδικη απόφασή του, η ΔΗΜΑΡ να μην ψηφίσει τα μέτρα, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ σε ότι αφορά στα εργασιακά (!!).
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, κάνουν λόγο για μειωμένη εθνική κυριαρχία χωρών που χρωστούν πολλά περισσότερα από όσα αντέχουν, καθώς επίσης και για έναν Ειδικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα δάνεια αυτών των χωρών και ο οποίος θα ελέγχεται από Ευρωπαίους επιτρόπους, κάτι που προκαλεί την αντίδραση του κ. Βενιζέλου, ο οποίος δηλώνει ότι μία τέτοια ενέργεια, θα καθιστούσε τη χώρα προτεκτοράτο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δημοσιεύετε η "λίστα Λανγκάρντ"

Ποιος ωφελείται ;

α) ο σκληρός κυβερνητικός πυρήνας, διότι επί μία εβδομάδα όλοι ασχολούμαστε με τη σύλληψη του δημοσιογράφου, τις συνεντεύξεις του σε παγκόσμιας κυκλοφορίας ΜΜΕ, το εάν έπρεπε να συλληφθεί ή όχι, ποια θα είναι η έκβαση της δίκης του, τις υπόλοιπες "διώξεις" δημοσιογράφων λόγω σχολίων τους σε πρωινή εκπομπή αλλά και μία δεύτερη σύλληψη άλλου γνωστού δημοσιογράφου για υπόθεση που (μέχρι και ο ίδιος) νόμιζε ότι είχε τελειώσει (πιθανότατα η σύλληψή του είχε να κάνει με αποκαλύψεις που είχε προαναγγείλει ότι θα έκανε σχετικά με το "μαγείρεμα" του χρέους της χώρας, από την ΕΛΣΤΑΤ το 2009, όπως υποστηρίζει η κα Γεωργαντά)
Δεν ασχολούμαστε όμως με το φλέγον ζήτημα που είναι τα μέτρα και η ψήφισή τους

β) η τρόϊκα και η περιβόητη έκθεσή της για τη χώρα, η οποία δεν έχει κατατεθεί ακόμη στα αρμόδια όργανα που θα αποφασίσουν για την εκταμίευση της δόσης των 31,5δις €.
Όσο ο χρόνος περνά χωρίς να υπάρχει η ανάλογη πίεση, κανείς δεν ασχολείται μαζί τους και φυσικά στο πόρισμά τους, δεν γίνεται γνωστό εάν είναι θετικό ή όχι για τη χώρα.
Έτσι, όλα εξαρτώνται από το εάν θα ψηφισθούν τα νέα μέτρα και όχι με την αξιολόγησή της σε σχέση με το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα

Κυρίως όμως (και στη συγκεκριμένη περίπτωση), ΠΟΙΟΣ ΘΙΓΕΤΑΙ ;

α) ο κ. Βενιζέλος γιατί, έμμεσα ή άμεσα, αποδεικνύεται ότι η λίστα είναι υπαρκτή, δεν "έχει χαθεί" και περιλαμβάνει ονόματα που, ναι μεν δεν προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της μη ύπαρξης "τρανταχτών" πολιτικών, θα μπορούσαν όμως (ίσως) να παίζουν ρόλο στο παρασκήνιο της πολιτικής
Με τη δημοσίευση της λίστας, ουσιαστικά πιέζεται έμμεσα να αλλάξει η στάση του απέναντι στην κυβέρνηση, της οποίας είναι συμμέτοχος και συναποφασίζων.
Βρίσκεται πλέον στα χέρια κι άλλων.
Λίγες ημέρες μετά, οι κ.κ. Πεπόνης & Μουζακίτης, στέλνουν το πόρισμά τους για τη "λίστα Λανγκάρντ" στη Βουλή, για τη διερεύνηση ευθυνών για τους κ.κ. Βενιζέλο και Παπακωνσταντίνου

β) συγκεκριμένος δημοσιογράφος που είναι σφοδρός πολέμιος τόσο των μνημονίων και της τρόϊκας, όσο και της κυβέρνησης και Ευρωπαίων αξιωματούχων και (σύμφωνα με δήλωση του ίδιου), λόγω παλαιότερης συνεργασίας του με εξαγορασμένη από την HSBC τράπεζα, το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα
Είτε έχει δίκιο, είτε όχι, με τη δημοσίευση, απαξιώνεται άμεσα ο καταγγελτικός του λόγος, ενώ (σχεδόν υποχρεωτικά) θα πρέπει πλέον να ασχοληθεί πολύ περισσότερο με τη "διάσωση" του κύρους του ονόματος και της δουλειάς του, παρά με τις καταγγελίες του εναντίον όσων μιλούσε πριν τη δημοσίευση.

Ίσως να φαίνεται αρκετά ... συνωμοσιολογικό, τραβηγμένο ή οτιδήποτε άλλο
Σίγουρα όμως, ακόμη και εάν έχω άδικο, κάποιοι ωφελούνται και κάποιοι θίγονται από τη δημοσίευση της "λίστας Λανγκάρντ"

Εμείς, ως λαός, δε μάθαμε τίποτε τόσο σημαντικό που θα καθόριζε ή θα ανακατεύθυνε τις όποιες αποφάσεις και απόψεις μας
Για όσους γνωρίζαμε (υποθετικά) την ύπαρξή της, απλά επιβεβαιώσαμε τις υποψίες μας.

Σήμερα ο κ. Στουρνάρας, ανακοίνωσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση, σε ένα και μόνο άρθρο.
Το τραπέζι πλέον έχει στηθεί και ο καθένας κρατά τα χαρτιά του. Κάποιοι όμως, έχουν πλέον τα "σημαδεμένα".