Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Διορισμοί, προσλήψεις (και άλλα τινά) στα Πολιτικά Γραφεία υπουργών, υφυπουργών ...

από 24/06/2013 έως 24/08/2013
Μια ματιά στον πίνακα, αρκεί (κάντε κλικ για μεγέθυνση ...)

Αμέσως μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2013, υπουργοί, υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί, έσπευσαν να προσλάβουν, διορίσουν (ή ότι άλλο) στα πολιτικά τους γραφεία, 334 άτομα !

Ο πίνακας, ΔΕΝ περιλαμβάνει όσους και όσες διορίσθηκαν το ίδιο διάστημα, στις Γενικές Γραμματείες ή σε οποιαδήποτε άλλη Γραμματεία υπουργείου, ή σε οποιοδήποτε ΝΠΔΔ που ελέγχεται από το Δημόσιο.
Αφορά ΜΟΝΟ τους διορισμούς και τις προσλήψεις, στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ τους ΓΡΑΦΕΙΑ και ΜΟΝΟ για το δίμηνο από 24 Ιουνίου μέχρι 24 Αυγούστου του 2013 !

Σίγουρα πρόκειται για πολλά περισσότερα άτομα, τα οποία με τους ίδιους τρόπους, έχουν πάρει μία θέση στα πολιτικά γραφεία των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης μέχρι σήμερα.

Μην περιμένετε δηλαδή ότι στο πολιτικό γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών, υπηρετούν μόνο ... 8 άτομα, όταν σε αυτό του υπουργού Παιδείας υπάρχουν (τουλάχιστον) 39 !

"Πρωταθλητής" του διμήνου πάντως, ή καλύτερα ... "πρωταθλητές" στους διορισμούς και τις προσλήψεις, αναδεικνύονται οι υπουργοί Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος και Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης, με 39, ενώ ακολουθεί με ... γοργούς ρυθμούς ο (πρόσφατα μάλιστα διορισθείς) υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης με 34, ο οποίος (παρεμπιπτόντως) έχει ήδη προλάβει να προσλάβει 17 Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς Συνεργάτες στο πολιτικό του Γραφείο.

Οι περισσότεροι πάντως υπουργοί -στο υπό αναφορά δίμηνο Ιουνίου / Αυγούστου-, προτιμούν τους μετακλητούς υπαλλήλους (123), με τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς Συνεργάτες να ακολουθούν (110), ενώ στα πολιτικά γραφεία των υπουργών μας και γενικά στα Γραφεία Τύπου των υπουργείων μας, υπηρετούν (τουλάχιστον) και 20 δημοσιογράφοι.

Και μπορείτε να είστε σίγουροι πως ακόμη και αυτή τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, κάποιος υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός, εάν από το νόμο δικαιούται και ... άλλες προσλήψεις ή διορισμούς, είναι πολύ πιθανό να τις έχει ήδη υπογράψει.

Είπατε κάτι για την ανάπτυξη κύριοι ;;!!

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Πότε πρόλαβαν ;;!!

Στις 14 Αυγούστου 2013 με το ΦΕΚ Β 1993 αποφασίζεται η :
Απόσχιση Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) και απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ)

Άρθρο 1
4. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. δ. 1297/1972 (Α΄ 217), του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανειστών

Άρθρο 2  
1. Με τη δημοσίευση της παρούσας, η εισφέρουσα εταιρία ΟΣΕ μεταβιβάζει ως σύνολο στην ΕΕΣΣΤΥ, την αποτιμηθείσα με την από 8.8.2013 Έκθεση Πιστοποίησης των Ορκωτών Λογιστών Τσουκαλά Γεώργιου και Μακρή Κωνσταντίνου περιουσία του κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού αξίας 59.421.500,00 Ευρώ.
2. Έναντι της μεταβίβασης, σε μερική εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δημόσιο, θα αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο όλες οι νέες μετοχές, που θα εκδώσει η απορροφούσα τον κλάδο εταιρία ΕΕΣΣΤΥ, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό ίσο με την αξία του εισφερόμενου σ’ αυτήν κλάδου

3. Η εισφέρουσα εταιρία ΟΣΕ μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό), με βάση την περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία εμφαίνεται στην από 8.8.2013 Έκθεση Πιστοποίησης των Ορκωτών Λογιστών Τσουκαλά Γεώργιου και Μακρή Κωνσταντίνου, όπως η περιουσία αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας. Η ΕΕΣΣΤΥ με την έκδοση της παρούσας καθίσταται
αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας ΟΣΕ.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΕΕΣΣΤΥ, στην οποία εισφέρεται ο κλάδος, αυξάνεται λόγω της εισφοράς, κατά α) το ποσό της καθαρής θέσης του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας που αποσχίζεται απ’ αυτήν, όπως εκτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Λογιστές Τσουκαλά Γεώργιο και Μακρή Κωνσταντίνο, το οποίο ποσό της καθαρής θέσης ανέρχεται σε 59.421.500,00 ευρώ, με έκδοση 594.215 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης, που θα διατεθούν στο άρτιο.

Στην «ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤOY ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» που περιλαμβάνεται στο ίδιο ΦΕΚ, διαβάζουμε :
7. Στον εισφερόμενο με την παρούσα κλάδο «Συντήρηση Τροχαίου Υλικού» περιλαμβάνονται οι οργανωτικές μονάδες του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, μαζί με τις προβλεπόμενες για αυτές οργανικές θέσεις προσωπικού και τους απασχολούμενους σε αυτές εργαζομένους που την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 610 άτομα. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ΕΕΣΣΤΥ,χωρίς άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον ΟΣΕ και τα εργασια κά του δικαιώματα αναγνωρίζονται από την ΕΕΣΣΤΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) περί προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δημο σίευση της παρούσας επέχει θέση πληροφόρησης των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 178/2002.

Άρθρο 3
2. Με την απορρόφηση του κλάδου, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ, όπως αυτή προκύπτει από την από 8.8.2013 Έκθεση Πιστοποίησης των Ορκωτών Λογιστών Τσουκαλά Γεώργιου και Μακρή Κωνσταντίνου.

Άρθρο 4
1. Τα ακίνητα και εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, που χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού από την ΕΕΣΣΤΥ, είναι τα ακόλουθα:
α. Η έκταση του Μηχανοστασίου Αγ. Ιωάννη Ρέντη
β. Η έκταση του Εργοστασίου Πειραιά
γ. Η έκταση του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης
δ. Οι εκτάσεις του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης
ε. Η έκταση του Μηχανοστασίου Πατρών
στ. Η έκταση του Μηχανοστασίου Λάρισας
ζ. Τα κτίρια στο Εργοστασίου Βόλου
η. Η έκταση του Μηχανοστασίου Καλαμάτας
θ. Η έκταση του Μηχανοστασίου Αλεξανδρούπολης
ι. Η έκταση του Μηχανοστασίου Πύργου
ια. Η έκταση του Μηχανοστασίου Διακοπτού
2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο παραρτήματα 1 έως και 11 προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 ακίνητα και εγκαταστάσεις εκμισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση μέγιστης διάρκειας 30 ετών από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ με όρους αγοράς.

Μέχρις εδώ, υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει αλλά … δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος.


Στις 16 Αυγούστου 2013 όμως, μόλις 2 ημέρες μετά και με την αργία του 15 Αύγουστου να μεσολαβεί, εκδίδεται το ΦΕΚ Β 2014, σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται η :

Αποκρατικοποίηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ) και τη μεταφορά των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152)

Κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:
1. Την αποκρατικοποίηση της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ).
2.Την, προς το σκοπό της αποκρατικοποίησης της εταιρείας, μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε (644.215) κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν, της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ), κυριότητας του Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού τηςκεφαλαίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3986/2011
                                                                                                                            
Πέραν όλων των άλλων, είναι δυνατόν η ΕΕΣΣΤΥ, από τις 14 Αυγούστου που της μεταβιβάσθηκε ο Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ, και ενώ μεσολαβούσε η αργία του 15 Αύγουστου, να πρόλαβε να εκδώσει , ως είχε υποχρέωση, βάσει του Άρθρου 2 παρ. 2 «Έναντι της μεταβίβασης, σε μερική εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δημόσιο, θα αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο όλες οι νέες μετοχές, που θα εκδώσει η απορροφούσα τον κλάδο εταιρία ΕΕΣΣΤΥ, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό ίσο με την αξία του εισφερόμενου σ’ αυτήν κλάδου» τις μετοχές που προβλέπονται στην παρ. 5 «με έκδοση 594.215 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης, που θα διατεθούν στο άρτιο», και να της παραχωρήσει στο Δημόσιο, ώστε η ΕΕΣΣΤΥ να μεταβιβασθεί πλέον (χωρίς αντάλλαγμα πάντα και ενώ έχει διαγραφεί το χρέος του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ προς το Δημόσιο) στο ΤΑΙΠΕΔ κατά … 100% ;;!!

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Αντιστοιχίες και αντιπαραβολές (με αφορμή ένα τραγικό συμβάν)

Η τραγικότητα της είδησης, φέρνει στο νου αντιστοιχίες και αντιπαραβολές.

«Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον ελεγκτή εισιτηρίου σε τρόλεϊ, ένας 18χρονος στο Περιστέρι έχασε την ζωή του, ανοίγοντας την πόρτα και χτυπώντας το κεφάλι του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τότε ο νεαρός πάτησε το μπουτόν κινδύνου, άνοιξε την πόρτα και στην προσπάθειά του να διαφύγει πήδηξε έξω από το όχημα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι του και μεταφέρθηκε σοβαρά  τραυματισμένος αρχικά στο νοσοκομείο Αγία Όλγα και στη συνέχεια στο Γενικό Κρατικό Αθηνών όπου τα ξημερώματα άφησε τη τελευταία του πνοή.»

Πόσα αλήθεια κοινά σημεία μπορεί να βρει κανείς :

  •         Με τις πιεστικές απαιτήσεις των τραπεζών από ανέργους και φτωχούς συμπολίτες μας για την εξόφληση των δόσεων των δανείων τους, υπό την απειλή της κατάσχεσης ;
  •        Με τις επίσης πιεστικές πρακτικές των ΔΟΥ και (πρόσφατα) των ασφαλιστικών ταμείων , σε ιδιώτες και επαγγελματίες, τους ίδιους σε πολλές περιπτώσεις με τους παραπάνω, για την εξόφληση των υπέρογκων φορολογικών (ή ασφαλιστικών) τους υποχρεώσεων, με την ίδια απειλή ;

Και πόσα άλλα παραδείγματα, με τις ίδιες (σε αρκετές περιπτώσεις) συνέπειες  …

Πόσους αυτόχειρες, πόσους ψυχικά και σωματικά κατεστραμμένους μπορούμε ακόμη να αντέξουμε ;

Κι όσο εμείς -όλοι- δεν αντιδράσουμε, ενωμένοι, μαζικά και καθημερινά, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε στην ίδια ακριβώς θέση μ’ εκείνους προς τους οποίους σήμερα, έχουμε μόνο ν’ απευθύνουμε ένα ολίγιστο «κρίμα» …

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Αληθινά Ψέματα ...

Κι ενώ ο κ. Σαμαράς βρίσκεται στις ΗΠΑ, ας θυμηθούμε (ένα-ένα)τα περίφημα "18 σημεία" που είχε εξαγγείλει στις 31 Μαΐου 2012 (εξαπατώντας τον ελληνικό λαό για να "κλέψει" την ψήφο του) :

Ψέμα Πρώτο :
Αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων και των πολυτεκνικών επιδομάτων στα επίπεδα του 2009. Αποκατάσταση της εξισωτικής για τους κτηνοτρόφους. Αποκατάσταση ειδικών μισθολογίων αστυνομικών που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία και των χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας. Αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από το κούρεμα του χρέους, ομολογιούχοι και ασφαλιστικά ταμεία.

Ψέμα Δεύτερο :
Επέκταση του επιδόματος ανεργίας στα δύο χρόνια, έστω και με τη μορφή προγραμμάτων επανεκπαίδευσης.

Ψέμα Τρίτο :
Έκτακτο επίδομα ανεργίας και για μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους ή καταστηματάρχες, εφόσον βρίσκονται κάτω από ένα εισοδηματικό όριο

Ψέμα Τέταρτο :
Ρύθμιση των φορολογικών επιβαρύνσεων των επόμενων μηνών (!!) ώστε να μην ξεπερνούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις το 25% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος

Ψέμα Πέμπτο :
Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα και επαναφορά της μετενέργειας στους έξι μήνες

Ψέμα Έκτο :
Σταδιακή άνοδος του αφορολόγητου ορίου από τις 5.000€ σήμερα, στις 8.000€ για την επόμενη χρονιά (2013) και στις 10.000€ τη μεθεπόμενη (2014)

Ψέμα Έβδομο :
Αντικατάσταση του χαρατσιού της ΔΕΗ από νέο διευρυμένο ΕΤΑΚ

Ψέμα Όγδοο :
Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Με πρώτο βήμα τη μείωση του Φόρου για Νομικά Πρόσωπα στο 15% την επόμενη χρονιά (2013). Επίσης, άμεση μείωση του ΦΠΑ για την εστίαση στο 9% (!!) από το 23%.

Ψέμα Ένατο :
Επέκταση τουλάχιστον έως το 2016 της χρονικής διάρκειας για τις περικοπές δημοσίων δαπανών ύψους 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ

Ψέμα Δέκατο :
Ειδικό καθεστώς για το πλεονάζον προσωπικό από οργανισμούς του Δημοσίου που συγχωνεύονται και καταργούνται. Να μην απολύονται, αλλά να μπαίνουν σε ειδικό καθεστώς για τρία χρόνια (!!) τουλάχιστον. Θα παίρνουν το βασικό τους μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές στα ταμεία τους

Ψέμα Ενδέκατο (από εκείνα που ... ΔΕΝ απαιτούσαν επαναδιαπραγμάτευση ! ):
Ρύθμιση της αποπληρωμής χρεών των νοικοκυριών σε τράπεζες, ώστε η μηνιαία δόση να μην ξεπερνά ποσοστό 30% του διαθέσιμου εισοδήματος. Εάν έχουν χάσει την εργασία τους ή την επιχείρησή τους, να πληρώνουν μόνο τόκους για 2 ή 3 χρόνια

Ψέμα Δωδέκατο (από εκείνα που ... ΔΕΝ απαιτούσαν επαναδιαπραγμάτευση ! ):
Αναστολή των συνεπειών εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, για εγγεγραμμένους της τελευταίας διετίας

Ψέμα Δέκατο τρίτο (από εκείνα που ... ΔΕΝ απαιτούσαν επαναδιαπραγμάτευση ! ):
Εξασφάλιση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας

Ψέμα Δέκατο Τέταρτο (από εκείνα που ... ΔΕΝ απαιτούσαν επαναδιαπραγμάτευση ! ):
Εφαρμογή του συμψηφισμού οφειλών από και προς το Δημόσιο

Ψέμα Δέκατο Πέμπτο (από εκείνα που ... ΔΕΝ απαιτούσαν επαναδιαπραγμάτευση ! ):
Πολιτική για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη (!!)

Ψέμα Δέκατο Έκτο (από εκείνα που ... ΔΕΝ απαιτούσαν επαναδιαπραγμάτευση ! ):
Επίσπευση της ανακήρυξης ΑΟΖ (!!)

Σε δύο από τα "18 Σημεία" του όμως, ο κ. Σαμαράς, είπε την αλήθεια !!
Ήταν τα μοναδικά δύο που ... δεν έπρεπε ΚΑΝ να υπάρχουν !!

1) Άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποδέσμευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, και
2) Προώθηση αποκρατικοποιήσεων ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ της δανειακής σύμβασης


Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Ένα γράμμα ...


Φίλε μου Γιώργο γεια σου

Ίσως και να μην θυμάσαι καν το όνομά μου, έχουν περάσει πολλά χρόνια φίλε … 27 για την ακρίβεια.
Θυμάμαι, την τελευταία χρονιά … τον Ιούνιο του ’86, όταν τα είπαμε για λίγο, για τελευταία φόρα, από κοντά (πού να το ξέραμε ;). Πώς έγραψες στις Πανελλήνιες, περνάς πουθενά, τι θα κάνεις … ;
Κι έπειτα … μας «ρούφηξε» η ζωή. Σπουδές, φοιτητική ζωή, το άγχος των εξεταστικών, η ορκωμοσία κι έπειτα τα βιογραφικά, οι συνεντεύξεις, τα πήγαιν’ έλα για δουλειά από εταιρία σ’ εταιρία. Τα κατάφερα όμως Γιώργο. Καλή δουλειά, στο αντικείμενό μου, σε μια υγιέστατη επιχείρηση και με πολύ καλό μισθό. Μακριά από την πόλη μας όμως, στην Αθήνα, εκεί που σπούδασα, μακριά κι από τη μάνα μου (τον πατέρα μου -θυμάσαι ; - τον είχα χάσει στα 17), αλλά … δε βαριέσαι (σκέφτηκα) θα την επισκεπτόμουν συχνά. Παντρεύτηκα στα 35, πριν 10 χρόνια, με μια υπέροχη κοπέλα, (ο έρωτας της ζωής μου), λογίστρια σε μια εταιρία που επισκεπτόμουν τακτικά για τις ανάγκες της δουλειάς μου. Τα παιδιά, δεν άργησαν να έρθουν. Δίδυμα τα πρώτα, κοριτσάκια, κοντεύουν τα 10 τώρα, κι ο «δεύτερος άντρας» της οικογένειας, πριν 6 χρόνια, που ήρθε αναπάντεχα αλλά συμπλήρωσε την απόλυτη ευτυχία που ζούσα.

Και όπως ήταν λογικό, με τις ανάγκες της οικογένειας να μεγαλώνουν, αλλά και με 2 καλούς μισθούς στο σπίτι, πριν 5 χρόνια (το 2009) αποφασίσαμε με την Αγγελική (έτσι λένε τη γυναίκα μου), να αγοράσουμε ένα τριάρι στην Αγ. Παρασκευή. Με στεγαστικό δάνειο φυσικά, πού να βρεθούν τα μετρητά ! Έδωσα και το αυτοκινητάκι που είχα γιατί, όπως καταλαβαίνεις, δε μας χωρούσε πλέον, και πήρα ένα μεγαλύτερο, 2.000 κυβικά, από αυτά τα πολυμορφικά, μεταχειρισμένο. Να μας χωράει και να αντέχει σκέφτηκα και τα ταξίδια μέχρι την Καβάλα, να βλέπω τη μάνα μου, να βλέπει τα εγγόνια της, να χαρεί λιγάκι (έπρεπε να την έβλεπες πώς φωτιζόταν το πρόσωπό της ρε φίλε, όταν άνοιγε την αγκαλιά της να μας υποδεχθεί τα καλοκαίρια που ανεβαίναμε για διακοπές).
Μη σε κουράζω όμως ρε Γιώργο. Πριν 2 χρόνια περίπου , το 2011, ήρθε η καταστροφή. Πρώτα η εταιρία που δούλευα, κήρυξε πτώχευση και μας απέλυσε όλους, 87 άτομα Γιώργο. Από τη μια στιγμή στην άλλη ! Υπερβολικός δανεισμός μάθαμε, αδυναμία εξυπηρέτησης χρέους, συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές κι άλλα τέτοια. Αντιδράσαμε. Όλοι. Τουλάχιστον τις αποζημιώσεις μας ! Τίποτε ! Προηγούνται το Δημόσιο, οι ασφαλιστικοί φορείς και οι τράπεζες. Έπειτα οι προμηθευτές, κι αν έμενε κάτι από την εκκαθάριση … εμείς. Μέχρι και σήμερα, δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ !

Για λίγους μήνες τα βγάζαμε πέρα με το μισθό της Αγγελικής και το δικό μου επίδομα του ΟΑΕΔ. Κόψαμε τις εξόδους μας, κόψαμε τα μικροδωράκια στα παιδιά που τα έκαναν και γέμιζε το σπίτι χαμόγελα, κόψαμε τους καφέδες τα Σαββατοκύριακα στην παραλιακή, κλειστήκαμε μέσα. Που και που ερχόταν ένα φιλικό ζευγάρι τα βράδια για καμιά πίτσα στο μπαλκόνι, καμιά ταινία, μπιρίμπα, να περνά η ώρα, οι μέρες, να παίρνουμε θάρρος, ότι ζούμε.

Αρχές του 2012, η Αγγελική απολύθηκε. Μειώσεις προσωπικού για να αντεπεξέλθει η εταιρία της στα υπέρογκα έξοδα.

Μέχρι εκείνη την ημέρα, μπορούσα να στέκομαι ακόμη στα πόδια μου. Με το μισθό της, οι δόσεις για το σπίτι και το αυτοκίνητο έβγαιναν με  μεγάλη δυσκολία. Βοηθούσαν και λίγο τα πεθερικά και η μάνα μου αλλά … συνταξιούχοι όλοι τους, τους πετσόκοψαν κι αυτούς, πώς να έχουμε απαιτήσεις ;
Σήμερα φίλε είμαι απελπισμένος. Δεν μπορώ πλέον να πληρώσω τίποτε. Ούτε το στεγαστικό (το αυτοκίνητο ευτυχώς το έχω ξεπληρώσει με τη βοήθεια των πεθερικών μου), ούτε τα χαράτσια, ούτε τους φόρους (με «πιάνουν» λόγω … τεκμηρίων !), ούτε την ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας, ούτε φυσικά τον φόρο πολυτελείας που έμαθα ότι θα πληρώσω πάλι για το αυτοκίνητο. Η μάνα μου παίρνει τηλέφωνο και κλαίει, έχω να την δω κοντά 3 χρόνια, πώς ν΄ανέβω  στην Καβάλα ; Βενζίνες, διόδια … εδώ δεν έφθαναν για να φάμε, πόσο μάλλον τώρα που είμαστε και οι δύο άνεργοι.

Θα σκεφθείς «πού με θυμήθηκε τώρα αυτός ;». Δεν ξέρω Γιώργο. Ήθελα κάπου να τα πω. Κοιτάζω την Αγγελική και δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό που βλέπω στα μάτια της είναι αγάπη ή απαξίωση, λύπη ή ελπίδα, προσμονή ή εγκατάλειψη.

Της είχα υποσχεθεί μια υπέροχη ζωή. Όχι πείνα κι εξαθλίωση. Δεν ντρέπομαι να το πω ρε Γιώργο. Ναι, έρχονται μέρες που πεινάμε. Αγοράζουμε με ότι μας δίνουν τα πεθερικά μου, τα άκρως απαραίτητα για τα παιδιά, και δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν Γιώργο. Κρύβομαι στην τουαλέτα και με πόνο κρατάω τη φωνή μου για να μην ουρλιάξω. Κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζω πλέον ίχνος αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού. Και ντρέπομαι, ντρέπομαι τη γυναίκα μου, ντρέπομαι τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τους συγγενείς, όλους.

Σου γράφω για να ξεφύγω. Νιώθω στιγμές που τρελαίνομαι.

Μόνη λύση, να φύγω, να φύγουμε. Εξωτερικό. Δεν ξέρω πού. Τα κορίτσια μου (οι αγάπες μου) δεν θέλουν. Θα χάσουν τις φίλες τους στο σχολείο, ο μικρός βλέπει τις αδελφές του να κλαίνε και μπήγει κι αυτός τις φωνές, λες και γνωρίζει, λες και παίρνει δύναμη απ’ το δικό μου στήθος, που θέλει να κάνει ακριβώς το ίδιο … να βάλει τις φωνές !

Η γυναίκα μου … αδύναμη και άβουλη πλέον (ποιος να το περίμενε ;), έχει αφεθεί στις αποφάσεις μου, «ότι πεις» μου λέει, και καταλαβαίνω το σπάσιμο της φωνής της όταν πνίγει το λυγμό.

Κι η μάνα μου ; Η μάνα μου ρε φίλε. Ποιος της το λέει ; Πώς θα την αφήσω εδώ, στην Ελλάδα, μόνη της ; Πώς θα το αντέξει ; Κι αν δεν ; Κι αν «φύγει» κι εμείς λείπουμε ; Μόνη της !!

Δεν ξέρω Γιώργο. Δεν έχω από πού να πιαστώ.

Κάθε μου γράμμα, στο παρελθόν, τελείωνε με ένα «α» … «υγεία».
Σήμερα, κάποια μέρα, φοβάμαι ότι θα τελειώσει μ’ ένα «ω» … «φεύγω».

___________________________________________________________________


Σημείωμα : το γράμμα αυτό θα μπορούσε ν’ ανήκει σ’ εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Σ’ εσένα.