Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Το πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο της απόφασης του Eurogroup και η μετάφρασή του27 November 2012

Eurogroup statement on Greece

The Eurogroup recalls that a full staff-level agreement has been reached between Greece and the Troika on updated programme conditionality and that, according to the Troika, Greece has implemented all agreed prior actions.
The Eurogroup in particular welcomes the updated assessment of the Troika that Greece has implemented in a satisfactory manner a wide ranging set of reforms, as well as the budget for 2013 and an ambitious medium term fiscal strategy 2013-16.

The Eurogroup noted with satisfaction that the updated programme conditionality includes the adoption by Greece of new instruments to enhance the implementation of the programme, notably by means of correction mechanisms to safeguard the achievement of both fiscal and privatisation targets, and by stronger budgeting and monitoring rules. Greece has also significantly strengthened the segregated account for debt servicing. Greece will transfer all privatizations revenues, the targeted primary surpluses as well as 30% of the excess primary surplus to this account, to meet debt service payment on a quarterly forward-looking basis. Greece will also increase transparency and provide full ex ante and ex post information to the EFSF/ESM on transactions on the segregated
account.
The Eurogroup again commended the authorities for their demonstrated strong commitment to the adjustment programme and reiterated its appreciation for the efforts made by the Greek citizens.
The Eurogroup noted that the outlook for the sustainability of Greek government debt has worsened compared to March 2012 when the second programme was concluded, mainly on account of a deteriorated macro-economic situation and delays in programme implementation
The Eurogroup considered that the necessary revision in the fiscal targets and the implied postponement of a primary surplus target of 4.5% of GDP from 2014 to 2016 calls for a broader concept of debt sustainability encompassing lower debt levels in the medium term, smoothing of the current financing hump after 2020 and easing of its financing.
The Eurogroup was informed that Greece is considering certain debt reduction measures in the near future, which may involve public debt tender purchases of the various categories of sovereign obligations. If this is the route chosen, any tender or exchange prices are expected to be no higher than those at the close on Friday, 23 November 2012.
The Eurogroup considers that, in recapitalising Greek banks, liability management exercises should be conducted in respect of remaining subordinated debt holders so as to ensure a fair burden sharing.
Against this background and after having been reassured of the authorities` resolve to carry the fiscal and structural reform momentum forward and with a positive outcome of the possible debt buy-back operation, the euro area Member States would be prepared to consider the following initiatives:

•A lowering by 100 bps of the interest rate charged to Greece on the loans provided in the context of the Greek Loan Facility. Member States under a full financial assistance programme are not required to participate in the lowering of the GLF interest rates for the period in which they receive themselves financial assistance.
•A lowering by 10 bps of the guarantee fee costs paid by Greece on the EFSF loans.
•An extension of the maturities of the bilateral and EFSF loans by 15 years and a deferral of interest payments of Greece on EFSF loans by 10 years. These measures will not affect the creditworthiness of EFSF, which is fully backed by the guarantees from Member States.
•A commitment by Member States to pass on to Greece`s segregated account, an amount
equivalent to the income on the SMP portfolio accruing to their national central bank as from budget year 2013. Member States under a full financial assistance programme are not required to participate in this scheme for the period in which they receive themselves financial assistance.

The Eurogroup stresses, however, that the above-mentioned benefits of initiatives by euro area Member States would accrue to Greece in a phased manner and conditional upon a strong implementation by the country of the agreed reform measures in the programme period as well as in the post-programme surveillance period.
The Eurogroup is confident that, jointly, the above-mentioned initiatives by Greece and the other euro area Member States would bring Greece`s public debt back on a sustainable path throughout this and the next decade and will facilitate a gradual return to market financing.
Euro area Member States will consider further measures and assistance, including inter alia lower co-financing in structural funds and/or further interest rate reduction of the Greek Loan Facility, if necessary, for achieving a further credible and sustainable reduction of Greek debt-to-GDP ratio, when Greece reaches an annual primary surplus, as envisaged in the current MoU, conditional on full implementation of all conditions contained in the programme, in order to ensure that by the end of the IMF programme in 2016, Greece can reach a debt-to-GDP ratio in that year of 175% and in 2020 of 124% of GDP, and in 2022 a debt-to-GDP ratio substantially lower than 110%.
As was stated by the Eurogroup on 21 February 2012, we are committed to providing adequate support to Greece during the life of the programme and beyond until it has regained market access, provided that Greece fully complies with the requirements and objectives of the adjustment programme.
The Eurogroup concludes that the necessary elements are now in place for Member States to launch the relevant national procedures required for the approval of the next EFSF disbursement, which amounts to EUR 43.7 bn. EUR 10.6 bn for budgetary financing and EUR 23.8 bn in EFSF bonds earmarked for bank recapitalisation will be paid out in December.
The disbursement of the remaining amount will be made in three sub-tranches during the first quarter of 2013, linked to the implementation of the MoU milestones (including the implementation of the agreed tax reform by January) to be agreed by the Troika.
The Eurogroup expects to be in a position to formally decide on the disbursement by 13 December, subject to the completion of these national procedures and following a review of the outcome of a possible debt buy-back operation by Greece.

Η μετάφραση του οποίου είναι (προσέξτε την έντονη γραμματοσειρά) :

27 Νοεμβρίου, 2012

Eurogroup δήλωση για την Ελλάδα

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι η πλήρης, σε επιτελικό επίπεδο, συμφωνία έχει επιτευχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τρόικα για ενημέρωση όρων του προγράμματος και ότι, σύμφωνα με την τρόικα, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα από πριν συμφωνηθέντα μέτρα.

Η Ευρωομάδα ιδίως χαιρετίζει την επικαιροποιημένη εκτίμηση της τρόικας ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει με ικανοποιητικό τρόπο ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 2013 και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2013-2016.

Το Eurogroup σημείωσε με ικανοποίηση ότι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ελλάδα νέων μέσων για τη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσω των μηχανισμών διόρθωσης, για τη διασφάλιση της επίτευξης τόσο των δημοσιονομικών στόχων, όσο και αυτών των ιδιωτικοποίησεων, καθώς και από τους ισχυρότερους κανόνες για τον προϋπολογισμό και την παρακολούθηση του προγράμματος . Η Ελλάδα έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά το διαχωρισμένο (ειδικό) λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Η Ελλάδα θα μεταφέρει όλα τα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων, τα στοχευμένα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και το 30% της υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος σε αυτόν το λογαριασμό, για την κάλυψη του χρέους υπηρεσιών πληρωμών σε τριμηνιαία μακρόπνοη βάση. Η Ελλάδα θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια και θα παρέχει πλήρη εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πληροφορίες στο EFSF / ESM για τις συναλλαγές στον ξεχωριστό (ειδικό) λογαριασμό.

Η Ευρωομάδα και πάλι επαίνεσε τις αρχές που απέδειξαν την ισχυρή δέσμευσή τους στο πρόγραμμα προσαρμογής και επανέλαβε την εκτίμησή της για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες.

Το Eurogroup σημείωσε ότι οι προοπτικές για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχουν επιδεινωθεί σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2012, όταν το δεύτερο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, κυρίως λόγω της επιδείνωσης της μακρο-οικονομικής κατάστασης και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος

Το Eurogroup λαμβάνοντας υπ' όψιν την απαραίτητη αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και την συνεπαγόμενη αναβολή του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 4,5% του ΑΕΠ από το 2014, στο 2016, επιβάλει μια ευρύτερη έννοια της βιωσιμότητας του χρέους που περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα του χρέους σε μεσοπρόθεσμη βάση, την εξομάλυνση της τρέχουσας καμπύλης χρηματοδότησης μετά το 2020 και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής του.

Το Eurogroup ενημερώθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει ορισμένα μέτρα μείωσης του χρέους στο εγγύς μέλλον, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημόσια αγορά χρέους, με προσφορά σε διάφορες κατηγορίες των κυρίαρχων υποχρεώσεων (επαναγορά ομολόγων).
Αν αυτή είναι η επιλεγμένη διαδρομή, οποιεσδήποτε τιμές προσφοράς ή ανταλλαγής αναμένεται να είναι όχι υψηλότερες από εκείνες που υπήρχαν κατά το κλείσιμο για την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012.

Το Eurogroup θεωρεί ότι, για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να διεξαχθούν ασκήσεις διαχείρισης ευθύνης σε σχέση με τους υπόλοιπους κατόχους χρέους μειωμένης εξασφάλισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού διαβεβαίωθηκε από τις αρχές  για`την προώθηση της επίλυση της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής μεταρρύθμισης και με ένα θετικό αποτέλεσμα από την ενδεχόμενη επαναγορά του χρέους (buy-back), τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα ήταν διατεθειμένα να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

• Την μείωση κατά 100 μονάδες βάσης από το επιτόκιο στην Ελλάδα για τα δάνεια που παρέχονται στο πλαίσιο της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης. Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός πλήρους οικονομικού προγράμματος βοήθειας, δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στη μείωση των επιτοκίων GLF για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν τα ίδια οικονομική βοήθεια.
• Την μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους προμήθειας εγγύησης που καταβάλλεται από την Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF.
• Την επέκταση των λήξεων των διμερών δανείων και των δανείων του EFSF κατά 15 χρόνια και την αναβολή των πληρωμών τόκων από την Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF κατά 10 χρόνια. Τα μέτρα αυτά δεν θα επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του EFSF, η οποία υποστηρίζεται πλήρως από τις εγγυήσεις από τα κράτη μέλη.
• Την δέσμευση των κρατών μελών να μετακυλίσουν στον διαχωρισμένο (ειδικό) λογαριασμό της Ελλάδας, ένα ποσό που ισοδυναμεί με το εισόδημα του χαρτοφυλακίου SMP που προκύπτει από την εθνική κεντρική τράπεζά τους, από το οικονομικό έτος 2013.
Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός πλήρους οικονομικού προγράμματος βοήθειας δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν τα ίδια οικονομική βοήθεια.
Η Ευρωομάδα επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα προαναφερθέντα οφέλη των πρωτοβουλιών από κράτη μέλη της Ευρωζώνης, θα προκύψουν για την Ελλάδα σταδιακά και εξαρτώνται από μια ισχυρή εφαρμογή από τη χώρα των συμφωνηθέντων μέτρων μεταρρύθμισης κατά την περίοδο του προγράμματος, καθώς και στην, μετά το πρόγραμμα, περίοδο παρακολούθησης.

Το Eurogroup είναι πεπεισμένο ότι, από κοινού, οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα φέρει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε διατηρήσιμη πορεία σε όλη την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνει τη σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότησή της από τις αγορές.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χαμηλότερη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ή / και περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης, εφόσον είναι αναγκαίο, για την επίτευξη περαιτέρω αξιόπιστης και διατηρήσιμης μείωσης του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο, κάτι που εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή όλων των όρων που περιέχονται στο πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016, η Ελλάδα μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο χρέους προς το ΑΕΠ κατά το έτος αυτό στο 175%, το 2020 στο 124% του ΑΕΠ, και το 2022 το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ αισθητά χαμηλότερο από το 110%.

Όπως αναφέρεται από το Eurogroup στις 21 Φεβρουαρίου 2012, έχουμε δεσμευτεί για την παροχή επαρκούς υποστήριξης προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πέρα από αυτό, μέχρι να ανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής.

Το Eurogroup καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα απαραίτητα στοιχεία είναι τώρα σε θέση ώστε τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τις σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της εκταμίευσης της επόμενης δόσης του EFSF, η οποία ανέρχεται σε 43,7 δισ. ευρώ.
Ένα ποσό ύψους 10,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και ένα ποσό 23,8 δις ευρώ σε ομόλογα του EFSF που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα πρέπει να καταβληθεί το Δεκέμβριο.
Η εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε τρεις υπο-δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013, συνδέεται δε με την πορεία εφαρμογής του μνημονίου συμφωνίας ως ορόσημο (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης, που συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο) που θα συμφωνηθούν με την τρόικα.
Το Eurogroup αναμένει να είναι σε θέση να αποφασίσει επίσημα για την εκταμίευση έως τις 13 Δεκεμβρίου, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης αυτών των εθνικών διαδικασιών και μετά την επανεξέταση του αποτελέσματος μιας πιθανής επαναγοράς χρέους από την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, σκέψεις, απόψεις και άρθρα, πολιτικού, και όχι μόνο, περιεχομένου. Παρακαλώ θερμά, σε περίπτωση σχολίων να αποφεύγετε τη χρήση βωμολοχιών ή άλλων προσβλητικών παρατηρήσεων