Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Υπάρχει εξαίρεση της Εγνατίας Οδού από τα αναλογικά διόδια, ή όχι ;

Στις 29 Ιανουαρίου 2014, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α΄ 22, ο νόμος 4233 με τίτλο «Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» στο Κεφάλαιο Β΄ του οποίου με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημοσίων Έργων» και στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι : «2. Η επιβολή διοδίων τελών επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός αποτυπώνεται στο παράρτημα Α του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), καθώς και επί των καθέτων αυτού οδικών αξόνων μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ): (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα και (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων, το ύψος των επιβαλλομένων διοδίων τελών ανά κατηγορία οχημάτων και ανά σταθμό διοδίων, ο τρόπος είσπραξης κατά ΚΕΔΕ και ο χρόνος έναρξης είσπραξης των τελών.»

Με απλά λόγια (ή, όπως προσωπικά το καταλαβαίνω), η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (νυν Υποδομών & Μεταφορών), όσον αφορά (μεταξύ άλλων) την επιβολή διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό, έχει ισχύ νόμου του κράτους

Στις 16 Απριλίου του ίδιου έτους (2014) εκδίδεται το ΦΕΚ Β΄ 963, στο οποίο περιλαμβάνεται η (από 10 Απριλίου) κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών (κ.Στουρνάρας) και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (κ. Χρυσοχοΐδης) με αριθμό Δ17α/ 05/43/ΦΝ 393, με τίτλο «Καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων», η οποία επικαλούμενη (στο σημείο 13) «τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014), αλλά και (σημείο 15) το με αριθμό Α369452/08−04−2014 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αποφασίζει :
«Την υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένου αναλογικού συστήματος διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους αυτής άξονες: (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων, ώστε να εξασφαλίζεται η χρέωση των χρηστών ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση». Παράλληλα όμως και στο τελευταίο εδάφιο της απόφασης, ορίζεται ότι : «Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του παραπάνω συστήματος, η καταβολή διοδίων τελών σε υφιστάμενους, κατά την έκδοση της παρούσας, σταθμούς διοδίων θα γίνεται με βάση το ισχύον σύστημα χρέωσης

Άρα, από τον Απρίλιο του 2014, με ΚΥΑ η οποία έχει (κατά τη γνώμη μου) ισχύ νόμου, αποφασίζεται η υποχρέωση του ελληνικού κράτους για την εγκατάσταση αναλογικού συστήματος διοδίων στην Εγνατία Οδό. Μέχρι όμως τη θέση σε λειτουργία του συστήματος, η καταβολή των διοδίων (στους υφιστάμενους σταθμούς, δηλαδή αυτούς που ήταν ήδη εγκατεστημένοι και λειτουργούσαν μέχρι τις 16 Απριλίου του 2014), θα συνεχίσει να γίνεται με βάση το ισχύον σύστημα, που δεν είναι άλλο από την εφαρμογή του νόμου 4233 (ΦΕΚ Α΄ 22/2014) σύμφωνα με τον οποίο, η επιβολή διοδίων τελών επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Έτσι και με βάση την πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της ως άνω απόφασης που όριζε ότι : «Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του παραπάνω συστήματος, η καταβολή διοδίων τελών σε υφιστάμενους, κατά την έκδοση της παρούσας, σταθμούς διοδίων θα γίνεται με βάση το ισχύον σύστημα χρέωσης», στις 15 Οκτωβρίου του 2014, εκδίδεται το ΦΕΚ Β΄ 2761, στο οποίο περιλαμβάνεται η (από 2 Οκτωβρίου) κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)  με αριθμό Δ17α/178/4/ΦΝ 393 των υπουργών Οικονομικών (κ. Χαρδούβελης) και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (κ. Χρυσοχοΐδης), με τίτλο «Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης», η οποία, επικαλούμενη και το (σημείο 15) με αριθμό πρωτ. Α370584/κωδ.εγγρ.Χ00/014.2/ ΜΜ/1130/κφ/06.05.2014 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αποφασίζει (άρθρο 1) για την : 
«Επιβολή τελών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου – Πρεβέζης παρ. 1. Για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και τη λειτουργία και συντήρηση της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου − Πρεβέζης επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από τον Κ.Ο.Κ. να κινηθούν επ’ αυτών οχημάτων, ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) υπέρ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», παρ. 2. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα : 2.1 Α/Κ Ηγουμενίτσας − Α/Κ Αράχθου, 2.2 Α/Κ Αράχθου − Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας), 2.3 Α/Κ Καστοριάς − Α/Κ Βέροιας
2.4 Α/Κ Κλειδiου – Α/Κ Καλοχωρίου, 2.5 Α/Κ Λαγκαδά – Α/Κ Στρυμόνα
2.6 Α/Κ Στρυμόνα – Α/Κ Χρυσούπολης, 2.7 Α/Κ Χρυσούπολης − Α/Κ Ανατ. Κομοτηνής, 2.8 Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης και παρ. 3. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και για κάθε σταθμό διοδίων χωριστά.
Ενώ στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι «Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου – Πρεβέζης καθορίζεται στους ακόλουθους πίνακες :
(για την Εγνατία Οδό)

Κατά συνέπεια, οι υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κάνοντας χρήση της διάταξης που τους επιτρέπει, παρά την υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένου αναλογικού συστήματος διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους αυτής άξονες, να αποφασίζουν οι ίδιοι για τους υφιστάμενους (μέχρι τον Απρίλιο του 2014) σταθμούς διοδίων και μέχρι τη θέση σε λειτουργία του παραπάνω συστήματος, αποφασίζουν (με το καθοριστικό αυτό ΦΕΚ Β΄ 2761/2014), τα ποσά που θα καταβάλουν οι «επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από τον Κ.Ο.Κ. να κινηθούν (στην Εγνατία Οδό) οχημάτων και ανά κατηγορία οχήματος.»

Στις 27 Μαΐου του 2016, δημοσιεύεται ο νόμος 4388 (ΦΕΚ Α΄ 93) με τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου με τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα, Σημειώσεις και τη Μονομερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά με το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις
Αυτές οι «άλλες διατάξεις» ουσιαστικά αφορούν το άρθρο 2 του νόμου με τίτλο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών - Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών»
Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι «Συνίσταται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αυτοτελής υπηρεσία οδικών τελών, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την ηλεκτρονική διαχείριση των οδικών υποδομών με αντικείμενο: α) την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχημάτων, … ε) τη σύνταξη και έκδοση προδιαγραφών υποχρεωτικής εφαρμογής για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, σε όλο το οδικό δίκτυο ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στ) τη γνωμοδότηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας των σταθμών τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και σε εισόδους της χώρας …» κλπ. ενώ στην παρ.7 προβλέπεται ότι «Η χρέωση διοδίων εφαρμόζεται, ανά κατηγορία οχήματος: α) αναλογικά ανά χιλιόμετρο χρήσης του δικτύου αρμοδιότητας της υπηρεσίας οδικών τελών και β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας «Οδικά Τέλη», με την επιφύλαξη των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων»
Αξίζει πιστεύω να αναφερθεί ότι στην παρ. 9 προβλέπεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται: α) τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας σταθμών διοδίων, είτε καθολικά στο σύνολο του οδικού δικτύου, είτε κατά τμήμα αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού μέσου παρακολούθησης διοδίων τελών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και σε σημεία εισόδων και εξόδων του δικτύου …  και δ) η κατάργηση των μετωπικών σταθμών διοδίων ανάλογα με την τμηματική εφαρμογή του συστήματος της παραγράφου 1.»

Λίγες ημέρες μετά, στις 6 Ιουνίου του 2016, δημοσιεύεται ο νόμος 4393 (ΦΕΚ Α΄ 106) με τον τίτλο «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 … σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) και άλλες διατάξεις
Στις «άλλες διατάξεις» εδώ, στο άρθρο 5 (το οποίο παρουσίασε στην Βουλή η υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων -τότε- κα Χρυσοβελόνη, λόγω της απουσίας του υπουργού κ. Σπίρτζη στο εξωτερικό), προβλέπεται ότι τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4388/2016 (Α΄ 93), ως εξής : 1. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 μετά τις λέξεις «όπως ισχύει» (με έντονα γράμματα ανωτέρω) προστίθεται η φράση «και της κ.υ.α. 6686/ 17.11.2014 (Β΄ 3086) όπως ισχύει» και 2. στο εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 μετά τη λέξη «απαγορεύεται» (με έντονα γράμματα ανωτέρω) και πριν τη φράση «η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων ....κ.λπ.» προστίθεται η φράση «, με την επιφύλαξη της κ.υ.α. 6686/17.11.2014 (Β΄ 3086) ,».

Η τροπολογία αυτή, ερμηνεύτηκε ως … εξαίρεση της Εγνατίας Οδού, από την εγκατάσταση του αναλογικού συστήματος χρέωσης των διοδίων τελών στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου.

Είναι όμως έτσι ; Ας το εξετάσουμε

Κατ’ αρχήν, η τροπολογία αφορά αποκλειστικά και μόνο την παράγραφο 7 του νόμου 4388 (ΦΕΚ Α΄ 93/2016) και τίποτε άλλο. Όλες οι άλλες διατάξεις του νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά, μέχρι και σήμερα.

Τι αναφέρει τώρα η ΚΥΑ με αριθμό 6686 με τίτλο «Χωροθέτηση σταθμών διοδίων και καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής»
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3086 της 17ης Νοεμβρίου του 2014 (που μετέφερε τα διόδια από τη θέση μεταξύ Α/Κ Χρυσούπολης – Α/Κ Βανιάνου, πάνω από την Καβάλα), και την οποία επικαλείται η τροπολογία που παρουσίασε η κα Χρυσοβελόνη ;
Εξαιρεί μήπως την Εγνατία Οδό από την εγκατάσταση του συστήματος αναλογικού τρόπου χρέωσης των διοδίων τελών, στους χρήστες αυτής ;

Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ, προβλέπεται ότι : Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το μήκος του προς χρέωση οδικού τμήματος. Οι κατηγορίες των οχημάτων στις οποίες επιβάλλονται διόδια φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί :

Η τιμή χρέωσης για οχήματα κατηγορίας 2 μπορεί να φθάσει ανά χιλιόμετρο στην τιμή χρέωσης που επιβάλλεται στα τμήματα των αυτοκινητόδρομων της χώρας που είναι σε καθεστώς Σύμβασης Παραχώρησης. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να γίνει από τον ενδεχόμενο παραχωρησιούχο, άλλως θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η χρέωση για τα ελαφρά οχήματα κατηγορίας 2 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 0,03€ ανά χιλιόμετρο, στρογγυλοποιούμενη στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο. Η χρέωση των υπολοίπων κατηγοριών οχημάτων θα υπολογίζεται με βάση την τιμή χρέωσης της κατηγορίας 2 επί έναν συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε 0,7 για την κατηγορία οχημάτων 1, σε 2,5 για την κατηγορία οχημάτων 3 και σε 3,5 για την κατηγορία οχημάτων 4.»

Ουσιαστικά λοιπόν, έχουμε μία περιγραφή του αναλογικού τρόπου χρέωσης των διοδίων τελών, με κατώτατη τιμή χρέωσης τα 0,03€/χλμ για οχήματα της κατηγορίας 2 (όπως αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα)

Επί του παρόντος, δε θα αναφερθώ καθόλου στην πρόβλεψη ότι «Η τιμή χρέωσης για οχήματα κατηγορίας 2 μπορεί να φθάσει ανά χιλιόμετρο στην τιμή χρέωσης που επιβάλλεται στα τμήματα των αυτοκινητόδρομων της χώρας που είναι σε καθεστώς Σύμβασης Παραχώρησης. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να γίνει από τον ενδεχόμενο παραχωρησιούχο …»

Ποια πρόβλεψη όμως υπάρχει στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της ίδιας ΚΥΑ ;
Η πρόβλεψη ότι «Μέχρι τη λειτουργία των νέων σταθμών διοδίων και τη χρέωση των νέων τμημάτων της παρούσας, παραμένουν σε λειτουργία οι υπάρχοντες σταθμοί διοδίων και ισχύ έχει η με αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚΒ 2761/15.10.2014) περί καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό, εκτός αν στο μεταξύ η απόφαση αυτή επικαιροποιηθεί.»

Του καθοριστικού δηλαδή (όπως αναφέρω πιο πάνω) ΦΕΚ Β΄ 2761 του Οκτωβρίου του 2014.

Καθοριστικού διότι, ακόμη και στην ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών (κ. Τσακαλώτος) και Υποδομών & Μεταφορών (κ. Σπίρτζης) με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής - Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1867/29-5-17, γίνεται επίκλησή του στο άρθρο 1 παρ.4, στο  τελευταίο εδάφιο του οποίο αναφέρεται ότι :
«Μέχρι τη λειτουργία των νέων σταθμών διοδίων και τη χρέωση των νέων τμημάτων της παρούσας, παραμένουν σε λειτουργία οι υπάρχοντες σταθμοί διοδίων και ισχύ έχει η με αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2761/15.10.2014) περί καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό, εκτός αν στο μεταξύ η απόφαση αυτή επικαιροποιηθεί.»

Στην ίδια δε ως άνω απόφαση (άρθρο 1, παρ.5) προβλέπεται ότι :
«Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους, η επιβολή και είσπραξη διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα όσα αναφέρω, ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός και οι κάθετοι σε αυτόν οδικοί άξονες, δεν έχουν εξαιρεθεί από τον αναλογικό τρόπο χρέωσης των διοδίων τελών, μέχρι όμως την εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος, ο τρόπος επιβολής και είσπραξής τους θα συνεχίσει να γίνεται, όπως γινόταν και από τον Οκτώβριο του 2014.

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών.

Κλείνοντας το (μακροσκελές είναι η αλήθεια) άρθρο αυτό, μία «μικρή» αναφορά θα πρέπει να γίνει και στον … υπερβολικό αριθμό των 38 επιπλέον σταθμών διοδίων, οι οποίοι χωροθετούνται με την νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1867/2017)

Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπερβολικές αναφορές όσον αφορά (όχι μόνο) αυτό το ζήτημα, σκοπό έχουν την πρόκληση του δημόσιου αισθήματος … αγανάκτησης, εναντίον της «ανάλγητης» κυβέρνησης η οποία «γεμίζει με διόδια» την Εγνατία Οδό. Με τη σιγουριά βέβαια όσων διακινούν αυτόν τον ισχυρισμό, πως κανείς (ή ελάχιστοι) δε θα μπει στον «κόπο» να ψάξει πού ακριβώς και για ποιο λόγο χωροθετούνται οι επιπλέον αυτοί σταθμοί διοδίων.

Εξηγώντας (κατ’ αρχήν) το από πού προκύπτει και με ποιον τρόπο αυτή η διαφορά των επιπλέον 38 σταθμών διοδίων, αναγκαστικά θα πρέπει να αναφερθώ και πάλι στην ΚΥΑ 6686 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3086/2014, στην οποία υπήρχε ο πίνακας των χωροθετημένων (τότε) σταθμών διοδίων. Παρατηρώντας τον πίνακα, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν 13 σταθμοί διοδίων στον κύριο αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, 5 στους κάθετους σε αυτόν οδικούς άξονες (σύνολο δηλαδή 18 κύριοι σταθμοί) και άλλα 3 ζεύγη (6 σταθμοί δηλαδή, 2 στον κύριο αυτοκινητόδρομο και 4 σε έναν από τους καθέτους άξονες) συνοδευτικών-πλευρικών σταθμών, σε εξόδους (ή εισόδους) τόσο από τον κύριο αυτοκινητόδρομο, όσο και σε έναν από τους κάθετους σε αυτόν άξονες. Συνολικός αριθμός σταθμών διοδίων (τότε) 24.

Στον αντίστοιχο πίνακα που υπάρχει στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1867/2017, υπάρχουν 14 πλέον σταθμοί στον κύριο αυτοκινητόδρομο (και αυτό διότι … επανήλθε ο εξαφανισμένος (!) από την προηγούμενη ΚΥΑ 6686, ενώ υπήρχε στον σχεδιασμό από το … 2000, σταθμός διοδίων στο Αρδάνιο Έβρου) και 4 πλέον σταθμοί στους κάθετους άξονες (σύνολο δηλαδή και πάλι 18 κύριων σταθμών) και … 43 πλέον συνοδευτικοί-πλευρικοί σταθμοί, σε εξόδους (ή εισόδους, όπως και πριν) τόσο από τον κύριο αυτοκινητόδρομο, όσο και -στον ίδιο με την προηγούμενη ΚΥΑ- κάθετο άξονα. Συνολικός αριθμός σταθμών διοδίων (σήμερα) 62.

«Πιάνουν» λοιπόν τα «τεφτέρια» οι μαθηματικοί εγκέφαλοι της αντιπολίτευσης και υπολογίζουν. 62 σήμερα, 24 τότε, άρα … η σημερινή κυβέρνηση πρόσθεσε 38 επιπλέον σταθμούς διοδίων στην Εγνατία Οδό.

Κι έχουν δίκιο. Μόνο που αυτό (ως συνήθως) είναι η μισή αλήθεια.

Ως υποστηρικτής λοιπόν του αναλογικού τρόπου χρέωσης (όπως όλοι νομίζω) των διοδίων στην Εγνατία Οδό (και όχι μόνο) και του όρου του «free flow», της ελεύθερης -δηλαδή- ροής των οχημάτων που την χρησιμοποιούν, χωρίς να χρειάζεται κάθε κάποια χιλιόμετρα να σταματούν σε μπάρες μετωπικών σταθμών για να πληρώνουν τα τέλη διοδίων, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο αναλογικός τρόπος χρέωσης των διοδίων τελών, όχι μόνο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα ΚΑΙ με τη νέα ΚΥΑ η οποία «τοποθετεί» το χρόνο έναρξης και λειτουργίας του συστήματος στο τέλος του 2018, αλλά είναι και υποχρέωση του κράτους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνω (πιθανόν) το προφανές, ρωτώντας.

Με ποιον τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος εισόδου και εξόδου ενός οχήματος στην Εγνατία Οδό, εάν όχι με τα ανάλογα σημεία ελέγχου (σταθμούς) σε κάθε προβλεπόμενο σημείο του αυτοκινητοδρόμου ;

Πώς δηλαδή ο διαχειριστής του αυτοκινητοδρόμου, έχοντας σε λειτουργία το δορυφορικό και με ψηφιακό τρόπο σύστημα εντοπισμού ενός οχήματος που «μπήκε» στην Εγνατία Οδό (πχ) από το σταθμό στα Τύρια (κοντά στην Ηγουμενίτσα) θα γνωρίζει πού αυτό το όχημα «βγήκε» από τον αυτοκινητόδρομο, ώστε να χρεωθεί μόνο για την απόσταση που διένυσε (αναλογικά δηλαδή), εάν δεν υπάρχουν και οι ανάλογοι σταθμοί ελέγχου εισόδου και εξόδου από την οδό ;

Καλή και ευπρόσδεκτη λοιπόν η κριτική, όσο σκληρή κι εάν είναι
Θα πρέπει όμως να γίνεται με την δέουσα προσοχή, ώστε όσοι μας ακούν και μας διαβάζουν, να μπορούν να «βγάλουν» τα συμπεράσματά τους.


Μέχρι τότε, ο αγώνας, ο κοινός μας αγώνας για την αποτροπή της εγκατάστασης μετωπικού σταθμού διοδίων στο 476ο χλμ της οδού (πάνω από την Καβάλα) πρέπει να συνεχιστεί, χωρίς διασπάσεις, χωρίς παρερμηνείες, μαζικά και ειρηνικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, σκέψεις, απόψεις και άρθρα, πολιτικού, και όχι μόνο, περιεχομένου. Παρακαλώ θερμά, σε περίπτωση σχολίων να αποφεύγετε τη χρήση βωμολοχιών ή άλλων προσβλητικών παρατηρήσεων